Transformation Manager

3 days left

Location
Caerphilly, Caerphilly (Caerffili)
Salary
£46,726 to £51,399
Posted
10 Jul 2019
Closes
26 Jul 2019
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

#TîmCaerffili-YN WELL GYDA’N GILYDD  

Yn ddiweddar, cymeradwyodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili strategaeth newydd uchelgeisiol ‘#TîmCaerffili - Yn Well Gyda’n Gilydd’ sy’n gosod taith drawsnewid ar gyfer y sefydliad. Er mwyn cynorthwyo’r cyngor i wireddu’r daith drawsnewid hon yn realiti, rydym yn awyddus i benodi i ddwy rôl newydd sbon yn Nhîm Caerffili: 

Rheolwr Trawsnewid - Arloesi

(cyfnod penodol am 24 mis) £46,726 i £51,399

Byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol wrth gyflwyno strategaeth drawsnewid newydd sbon y cyngor, yn enwedig wrth ddarparu trosolwg strategol ar gyfer yr ystod eang o adolygiadau gwasanaeth a fydd yn sail i fodel gweithredu arloesol newydd y cyngor.

Bydd gennych ddealltwriaeth fanwl mewn ystod o feysydd gwella busnes gan gynnwys trawsnewid digidol, profiad cwsmeriaid, datblygu sefydliadol, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd prosesau busnes mewn cyd-destun y sector cyhoeddus. 

Ar gyfer y ddwy rôl, bydd angen i chi ofalu am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu er budd ein cymunedau.

Rheolwr Trawsnewid - Buddsoddiad Masnachol

(cyfnod penodol am 24 mis) £46,726 i £51,399

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno dull mwy masnachol o ddarparu gwasanaethau a chynhyrchu incwm i sicrhau bod y cyngor yn darparu gwasanaethau effeithlon, effeithiol a chynaliadwy.
Byddwch yn chwarae rôl allweddol wrth greu’r diwylliant a’r amodau sefydliadol sydd eu hangen i gefnogi trawsnewid gwasanaethau eang, a bydd gennych lefel uchel o graffter masnachol, yn ogystal â gwybodaeth am fframweithiau llywodraethu sy’n sail i gyflawni gweithgareddau masnachol.

Am drafodaeth anffurfiol am y swyddi hyn, ffoniwch Richard Edmunds, Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol ar 01443 864560 neu e-bost edmunre@caerffili.gov.uk. Y dyddiad cau yw 19/07/19. Mae pecyn cais llawn a manylion pellach ar y swyddi gwag hyn ar gael ar ein gwefan - www.caerffili.gov.uk neu drwy ffonio 01443 866522..

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwrthwynebu gwahaniaethu ar unrhyw ffurf ac yn anelu at sicrhau cyfle cyfartal wrth recriwtio. Mae’r cyngor wedi ymrwymo’n bendant i wneud popeth o fewn ei allu i barchu natur amrywiol y rhai sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â’r fwrdeistref sirol ac adlewyrchir hyn yn natganiad cydraddoldeb y Cyngor. 

Wedi ymrwymo i Gyfleoedd Cyfartal. Mae’r Cyngor yn gweithredu cynllun rhannu swyddi. Committed to Equal Opportunities. The Council operates a job share scheme. 

#TeamCaerphilly-BETTER TOGETHER 

Caerphilly County Borough Council has recently approved an ambitious new strategy ‘#TeamCaerphilly - Better Together’ which sets out a journey of transformation for the organisation. In order to support the council in turning this transformation journey into a reality, we are seeking to appoint the following to join Team Caerphilly: 

Transformation Manager - Innovation (fixed term for 24 months)

£46,726 to £51,399

The successful applicant would play a key role in the delivery of the council’s brand new transformation strategy, particularly in providing strategic oversight for the wide range of service reviews that will underpin the council’s new, innovative operating model.

You will have a detailed understanding in a range of business improvement areas including digital transformation, customer experience, organisational development, business process efficiency and effectiveness in a public sector context. 

Transformation Manager - Commercial Investment

(fixed term for 24 months) £46,726 to £51,399

The successful applicant would be responsible for the development and delivery of a more commercial approach to service provision and income generation to ensure the council delivers efficient, effective and sustainable services.

You will play a key role in creating the organisational culture and conditions needed to support wide ranging service transformation, and have a high level of commercial acumen, as well as knowledge of governance frameworks that underpin the delivery of commercial activities

The closing date is 19/07/19. A full application pack and further details on these vacancies are available on our website 

Caerphilly County Borough Council is opposed to discrimination in any form and aims to ensure in recruitment that there is equality of opportunity. The council is firmly committed to doing all it can to respect the diverse nature of those who live in, work in and visit the county borough and this is reflected in the council’s equalities statement.