Seasonal Warden - Snowdonia National Park (Part Time)

Recruiter
Anonymous
Location
Caernarfon
Salary
£9.74 - £9.94 Hourly
Posted
02 Jul 2019
Closes
30 Jul 2019
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Seasonal Warden - Snowdonia National Park (Part Time)
Covering Pen y Pass and other areas of the National Park

Who will I be working for?

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.

We're looking for a Seasonal Warden to join us until the 31st March 2020, working up to 90 days during this period (primarily weekends and Bank Holidays).

What are the benefits?

- Salary of £9.74 - £9.94 per hour
- Help to protect a breath-taking site
- Work in a beautiful location

What will I be doing?

As a Seasonal Warden, you'll protect Snowdonia's landscape and help visitors to take full advantage of the recreational activities the Park has on offer.

This role will involve working for up to 90 days, from when you start to the end of March 2020, primarily on weekends and Bank Holidays.

Specifically, you will:

- Facilitate good relationships between residents, land managers, users and visitors
- Promote public safety and enjoyment in the mountains and countryside
- Help with community and educational projects

What do I need?

To join us as a Seasonal Warden, you'll need:

- Experience and knowledge of hill-walking and guiding groups, with Mountain Leader (Summer) Training or higher OR extensive experience of mountain walking
- Previous experience of engaging and working with the public
- Knowledge of current access and recreational issues and their impact on National Park purposes
- Knowledge of outdoor activities and the willingness to build your understanding of safe and responsible use of Snowdonia's unique landscape and countryside
- Fluency in Welsh, in addition to English
- A valid driving licence

Other organisations may call this role Warden, Park Warden, Mountain Leader, Park Ranger, National Park Ranger, Countryside Ranger or Countryside Warden.

The closing date for applications is 10am on the 12th July 2019.

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.

To apply for the role of Seasonal Warden, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Welsh Translation:

Warden Tymhorol - Parc Cenedlaethol Eryri (Rhan Amser)
Yn cwmpasu Pen y Pass ac ardaloedd eraill o'r Parc Cenedlaethol

I bwy fyddaf i'n gweithio?

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Yn cwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am Warden Tymhorol i ymuno ?? ni tan 31 Mawrth 2020, gan weithio hyd at 90 diwrnod yn ystod y cyfnod hwn (penwythnosau a Gwyliau Banc yn bennaf).

Beth yw'r buddion?

- Cyflog o  £9.74 - £9.94 yr awr
- Helpu i ddiogelu safle anadlol
- Gweithio mewn lleoliad hardd

Beth fydda i'n ei wneud?

Fel Warden Tymhorol, byddwch yn diogelu tirwedd Eryri ac yn helpu ymwelwyr i fanteisio'n llawn ar y gweithgareddau hamdden sydd gan y Parc i'w cynnig.

Bydd y rl hon yn cynnwys gweithio am hyd at 90 diwrnod, o'r adeg y byddwch yn dechrau hyd at ddiwedd Mawrth 2020, yn bennaf ar benwythnosau a Gwyliau Banc.

Yn benodol, byddwch yn:

- Hwyluso perthynas dda rhwng preswylwyr, rheolwyr tir, defnyddwyr ac ymwelwyr
- Hyrwyddo diogelwch a mwynhad y cyhoedd yn y mynyddoedd a chefn gwlad
- Cymorth gyda phrosiectau cymunedol ac addysgol

Beth sydd ei angen arnaf?

I ymuno  ni fel Warden Tymhorol, bydd angen:

- Profiad a gwybodaeth am gerdded mynyddoedd ac arwain grwpiau, gyda Hyfforddiant Arweinydd Mynydd (Haf) neu brofiad uwch NEU brofiad helaeth o gerdded mynyddoedd
- Profiad blaenorol o ymgysylltu a gweithio gyda'r cyhoedd
- Gwybodaeth am faterion mynediad a hamdden gyfredol a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Gwybodaeth am weithgareddau awyr agored a'r parodrwydd i feithrin eich dealltwriaeth o ddefnydd diogel a chyfrifol o dirlun a chefn gwlad unigryw Eryri
- Rhugl yn y Gymraeg, yn ogystal 'r Saesneg
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw hyn yn Warden, Warden y Parc, Arweinydd Mynydd, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Ceidwad Cefn Gwlad neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10yb ar 12 Gorffennaf 2019.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i bob gweithiwr a phob ymgeisydd am gyflogaeth.

I wneud cais am rl Warden Tymhorol, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Cyflogaeth

More searches like this