Welsh Language Medium (WLM) Teachers – Primary, Secondary and NQT

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Competitive
Posted
08 Jul 2019
Closes
05 Aug 2019
Ref
225775953
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

TITLE: Welsh Language Medium (WLM) Teachers – Primary, Secondary and NQT

We are recruiting Welsh Language Medium Primary Teachers for jobs in the Early Years Foundation Stage (EYFS), Key Stage 1 (KS1) and Key Stage 2 (KS2) as well as Secondary Teachers and NQTs for supply work in Aberystwyth, Aberaeron, Llanrhystud, Cardigan, Lampeter, Machynlleth, Tywyn, Dolgellau, Barmouth, Harlech and Y Bala.

Our expert team of Account Managers are here to work with you to find the right placement in your local area. By working closely with you we ensure that the school vacancies we register you for are the perfect match for your skills, experience and schedule.

Our benefits:

 • Receive £100 bonus* after your first 20 days work

 • Short and long-term placements

 • Competitive rates of pay

 • A dedicated and expert Account Manager

 • Flexible work in your local schools

 • Guaranteed work on your chosen days via Guaranteed Payment Scheme

 • Ongoing professional training completely FREE of charge

Working within a Welsh medium school is not only rewarding but essential in keeping the Welsh language prominent within our society. We are looking for excellent, hard working and enthusiastic Primary and Secondary Teachers as well as NQTs to cover short and long-term vacancies.

As a Teacher you will be expected to:

 • Teach all areas of the school curriculum or your subject specialism

 • Organise the classroom and learning resources to create a positive teaching environment

 • Plan, prepare and teach lessons that cater for all pupil/student ability ranges

 • Motivate pupils/students with enthusiastic, imaginative presentation

 • Maintain discipline

 • Meet requirements for the assessment and recording of pupils'/students’ development

 • Co-ordinate activities and resources within a specific area of the curriculum, supporting colleagues in the delivery of this

 • Stay up-to-date with changes and developments in the structure of the curriculum

 • Liaise with colleagues and working flexibly, particularly within smaller schools

We are fully committed to the protection of children and vulnerable adults. All applicants must undertake a full enhanced DBS (formerly CRB) check.

Register with New Directions today and receive £100 bonus* after your first 20 days work

*T&Cs apply

Athrawon Cyfrwng Cymraeg (WLM) - Cynradd, Uwchradd ac ANG

Rydym yn recriwtio Athrawon Cynradd Cyfrwng Cymraeg ar gyfer swyddi yng Nghyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar (CSBC), Cyfnod Allweddol 1 (CA1) a Chyfnod Allweddol 2 (CA2) yn ogystal ag Athrawon Uwchradd ac ANG ar gyfer gwaith cyflenwi yn Aberystwyth, Aberaeron, Llanrhystud, Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, Machynlleth, Tywyn, Dolgellau, Abermaw, Harlech a'r Bala.

Mae ein tîm o arbenigwyr yma i gydweithio â chi er mwyn canfod y lleoliad priodol yn eich ardal leol. Drwy gydweithio'n agos â chi, byddwn yn sicrhau bod y swyddi gwag byddwn yn eich cofrestru ar eu cyfer yn cyd-fynd yn berffaith â'ch sgiliau, eich profiad a'ch cynlluniau.

Ein buddion:

 • Byddwch yn cael bonws o £100* ar ôl eich 20 diwrnod cyntaf o waith

 • Lleoliadau tymor byr a thymor hir

 • Cyfraddau cyflog cystadleuol

 • Rheolwr Cyfrif penodol ac arbenigol

 • Gwaith hyblyg yn eich ysgolion lleol

 • Sicrwydd o waith ar eich diwrnodau dewisol trwy Gynllun Talu Gwarantedig

 • Hyfforddiant proffesiynol rheolaidd AM DDIM

​Mae gweithio mewn ysgol Gymraeg yn cynnig boddhad, ac mae'n hanfodol hefyd i sicrhau fod y Gymraeg yn parhau yn amlwg yn ein cymdeithas. Rydym yn chwilio am Athrawon Cynradd ac Uwchradd rhagorol, gweithgar a brwdfrydig, yn ogystal ag Athrawon sydd Newydd Gymhwyso i gyflenwi swyddi gwag tymor bir a hirdymor.

Fel Athro/Athrawes, disgwylir i chi:

 • Addysgu pob maes o gwricwlwm yr ysgol neu'ch pwnc arbenigol

 • Trefnu adnoddau'r dosbarth ac adnoddau dysgu i greu amgylchedd addysgu cadarnhaol

 • Cynllunio, paratoi ac addysgu gwersi sy'n diwallu anghenion pob dysgwr/myfyriwr/ beth bynnag fo'u gallu

 • Ysgogi disgyblion/myfyrwyr â chyflwyniad brwdfrydig, llawn dychymyg

 • Cynnal disgyblaeth

 • Cyflawni'r gofynion ar gyfer asesu a chofnodi datblygiad disgyblion/myfyrwyr

 • Cydlynu gweithgareddau ac adnoddau o fewn maes penodol o'r cwricwlwm, gan gynorthwyo cydweithwyr i gyflawni hyn

 • Bod yn ymwybodol o'r wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau a datblygiadau yn strwythur y cwricwlwm

 • Cysylltu â chydweithwyr a gweithio'n hyblyg, yn enwedig mewn ysgolion llai

Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i amddiffyn plant ac oedolion sy'n agored i niwed.  Rhaid i bob ymgeisydd gael gwiriad manylach gan y DBS  (CRB gynt).

Cofrestrwch gyda New Directions heddiw a byddwch yn cael bonws o £100* ar ôl eich 20 diwrnod cyntaf o waith

*Mae telerau ac amodau'n bodoli

Apply for Welsh Language Medium (WLM) Teachers – Primary, Secondary and NQT

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document or cover letter must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.