HR Manager

Recruiter
Pembrokeshire Coast National Park Authority
Location
Pembroke Dock, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
up to £37,849, minimum Plus Benefits
Posted
27 Jun 2019
Closes
18 Jul 2019
Ref
HRM
Sectors
Human Resources
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

HR Manager 
Full Time – 37 hours per week 

The Pembrokeshire Coast National Park boasts some of the most spectacular scenery and diverse wildlife in Britain including internationally important nature reserves, geology and archaeology. 

Our staff are our most valuable asset and the HR Managers’ role will be to deliver people management strategies in support of the organisation’s strategic aims. The role will have both a strategic and an operational focus, providing expert advice and support on all HR matters. 

Main Responsibilities: 

- Work in close partnership with senior management to prepare and implement a HR strategy that supports both managers and staff to contribute towards the work of the Authority. 
- Lead on the Authority’s approach to Health and Safety and staff well-being and keep up to date with relevant employment law and H&S legislation. 
- Develop and maintain HR policies and oversee relevant budgets which ensure good value for money. 
- Support and where appropriate lead organisational initiatives to develop new approaches towards staff management. 
- Manage investigations and complex employee relations issues including redundancy and grievance. 
- Oversee all aspects of performance appraisal systems and training and coordinate work placement and other processes as appropriate. 
- Ensure that the Authority maintains appropriate systems for all aspects of the HR service. 

Qualifications, Skills and Experience: 

- Educated to degree level or have significant relevant experience and hold CIPD membership. 
- Significant experience working in a senior HR role, especially in a role providing strategic leadership. 
- Experience of managing a team of staff together with experience of dealing with sensitive information and situations. 
- Proven track record of managing change and high levels of self-motivation, professionalism and resilience, emotional intelligence and literacy. 
- Ability to work within and contribute positively to the ethos and values of the National Park Authority. 
- The ability to work through the medium of Welsh and contribute towards the delivery of the relevant Welsh Language Standards. The successful candidate will be required to work to level B2 (Advanced Level). 
- Hold a full driving licence. 

Salary and Benefits: 

Basic salary up to £37,849, minimum 23 days’ holiday, rising to 28 days, plus public holidays, local government pension scheme, flexible working arrangements, career development opportunities. 

The position will be based at our HQ in Pembroke Dock; the office is an 8 minute walk from the nearest train station, we have secure cycle parking facilities and ample car parking. We also operate a pool car scheme for site visits. 

Closing Date: 18/07/19


Welsh Translation:


Rheolwr Adnoddau Dynol 
Llawn Amser - 37 awr yr wythnos 

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol yng ngwledydd Prydain gan gynnwys gwarchodfeydd natur, daeareg ac archaeoleg o bwysigrwydd rhyngwladol. 

Ein staff yw ein hased mwyaf gwerthfawr a rôl y Rheolwr Adnoddau Dynol fydd cyflwyno strategaethau rheoli pobl sy’n ategu nodau strategol yr Awdurdod. Bydd gan y rôl ffocws strategol a gweithredol, fydd yn rhoi cyngor a chymorth arbenigol ar bob mater Adnoddau Dynol. 

Prif Gyfrifoldebau: 

- Gweithio mewn partneriaeth agos â'r uwch reolwyr i baratoi a gweithredu strategaeth Adnoddau Dynol sy'n cynorthwyo’r rheolwyr a’r staff i gyfrannu at waith yr Awdurdod. 
- Arwain ar ymagwedd yr Awdurdod tuag at Iechyd a Diogelwch a lles staff, ac ymgyfarwyddo â’r wybodaeth ddiweddaraf am y gyfraith cyflogaeth a’r ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch perthnasol. 
- Datblygu a chynnal polisïau AD a goruchwylio cyllidebau perthnasol sy'n sicrhau gwerth da am arian. 
- Cefnogi a, lle bo'n briodol, arwain mentrau’r Awdurdod i ddatblygu dulliau newydd o reoli staff. 
- Rheoli ymchwiliadau a materion cymhleth sy’n ymwneud â gweithwyr gan gynnwys colli swyddi a chwynion. 
- Goruchwylio pob agwedd ar systemau arfarnu perfformiad a hyfforddiant, a chydlynu lleoliadau gwaith a phrosesau eraill fel sy’n briodol. 
- Sicrhau bod yr Awdurdod yn cynnal systemau priodol ar gyfer pob agwedd ar y gwasanaeth Adnoddau Dynol. 

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad: 

- Addysg i lefel gradd neu brofiad perthnasol sylweddol, ac aelodaeth o CIPD. 
- Profiad sylweddol o weithio mewn rôl uwch swyddog AD, yn enwedig mewn rôl sy'n rhoi arweiniad strategol. 
- Profiad o reoli tîm o staff ynghyd â phrofiad o ddelio â gwybodaeth a sefyllfaoedd sensitif. 
- Hanes profedig o reoli newid a lefelau uchel o hunan-gymhelliant, proffesiynoldeb a chadernid, deallusrwydd emosiynol a llythrennedd. 
- Y gallu i weithio o fewn ethos a gwerthoedd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a chyfrannu at hynny yn gadarnhaol. 
- Y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a chyfrannu at gyflawni Safonau perthnasol y Gymraeg. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio i lefel B2 (Lefel Uwch). 
- Yn meddu ar drwydded yrru lawn. 

Cyflog a Budd-daliadau: 

Cyflog sylfaenol hyd at £37,849, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa. 

Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa o fewn cyrraedd 8 munud o gerdded o'r orsaf drenau agosaf, mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o leoedd parcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle. 

Dyddiad Cau: 18/07/19

More searches like this