Payroll HR Administrator

Location
Cardiff Bay, Cardiff
Salary
£19,184 - £23,013 (Team Support)
Posted
14 Jun 2019
Closes
27 Jul 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Payroll HR Administrator

Post Reference: AC-024-19

Salary:  £19,184 - £23,013 (Team Support)

Duration: Permanent

Service: Human Resources

Location: National Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Cardiff Bay

Pattern of Working:

This is a full-time post although flexible working arrangements will be considered, subject to meeting the needs of the Assembly and its Members.

Security Clearance: This position has been assessed as requiring an ‘SC’ level of security vetting. For candidates who do not currently possess this level of clearance, appointment would be subject to the successful completion of this level of security vetting.

Purpose of the post:

The role of the Pay and Allowances team is to accurately and efficiently deliver the monthly payroll and expenses service for Assembly Members (AM), AM Support Staff (AMSS), Pensions and Commission Staff. 

We are looking for a Payroll HR Administrator to join our HR department and administer our employee remuneration – this will include updating our internal payroll database and ensuring timely payments. To be successful in this role you should have a flair for numbers and be able to handle sensitive information.

Ultimately, you will help run a smooth and accurate payroll process.

About the role:

The National Assembly for Wales recruit and develop employees who are motivated to learn, enthusiastic about sharing their knowledge in teams and make a meaningful impact when applying organisational values to their everyday tasks. Therefore the ideal candidate has intellectual curiosity, analytical skills and attention to details that allow us to look beyond the numbers.

The Pay team will support you to ‘learn on the job’ from more experienced professionals in our team, who take on a coaching and mentoring role, allowing you to build a successful career and deliver excellent client service,

Your day-to-day business

•             Accurately and timely process all elements related to the monthly payroll, ensuring correct and timely calculation and payment of wages.

•             Solve and follow up on issues with regard to personnel files to ensure that the best possible service can be offered to clients in close cooperation with the HR Operations team.

•             Work closely with the team on payroll projects, such as developing the team SharePoint space and implementing the integrated expenses module.

Closing Date for applications: 10.00 27 June 2019

 

Teitl y swydd: Gweinyddwr Adnoddau Dynol y Gyflogres

Cyfeirnod y swydd: AC-024-19

Cyflog:  £19,184 - £23,013 (Cymorth Tîm)

Hyd: Parhaol

Gwasanaeth: Adnoddau Dynol

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

 

Patrwm gwaith:

Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio'n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Cliriad diogelwch:

 Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘SC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

 

Diben y swydd:

Rôl y tîm Cyflogau a Lwfansau yw darparu gwasanaeth cyflogau a threuliau bob mis yn gywir ac yn effeithlon ar gyfer Aelodau'r Cynulliad a'u Staff Cymorth, Pensiynau, a Staff y Comisiwn. 

Rydym yn chwilio am Gweinyddwr Adnoddau Dynol y Gyflogres i ymuno â'r adran Adnoddau Dynol a gweinyddu tâl cyflogeion - bydd y gwaith yn cynnwys diweddaru ein cronfa ddata cyflogres fewnol a sicrhau taliadau amserol. I lwyddo yn y rôl hon, byddwch yn dda gyda rhifau a byddwch yn gallu trin gwybodaeth sensitif.

Yn y pen draw, byddwch yn helpu i redeg proses gyflogres sy'n gweithio'n rhwydd ac yn gywir.

Ynglŷn â'r rôl:

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn recriwtio ac yn datblygu cyflogeion sydd â chymhelliant i ddysgu, sy'n frwd ynghylch rhannu gwybodaeth mewn timau ac sy'n gwneud effaith ystyrlon wrth gymhwyso gwerthoedd y sefydliad i'w tasgau bob dydd. Felly, bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar chwilfrydedd deallusol, sgiliau dadansoddol a sylwgarwch a fydd yn ein galluogi i edrych y tu hwnt i'r rhifau.

Bydd y tîm Cyflogau yn eich helpu i 'ddysgu yn y gwaith' ar ffurf hyfforddi a mentora gan staff proffesiynol mwy profiadol yn y tîm, gan eich galluogi i ddatblygu gyrfa lwyddiannus a rhoi gwasanaeth ardderchog i gleientiaid.

Eich gwaith bob dydd

  • Prosesu mewn modd amserol a chywir pob elfen sy'n gysylltiedig â'r gyflogres fisol, gan sicrhau y caiff cyflogau eu cyfrif yn gywir a'u talu'n brydlon.
  • Datrys, a mynd ar drywydd, materion yn ymwneud â ffeiliau personél i sicrhau y gellir cynnig y gwasanaeth gorau posibl i gleientiaid, a hynny mewn cydweithrediad agos â'r tîm Gweithrediadau Adnoddau Dynol.
  • Gweithio'n agos gyda'r tîm ar brosiectau cyflogres, fel datblygu SharePoint y tîm a gweithredu'r modiwl treuliau integredig.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10.00 27 Mehefin 2019