Learning and Engagement Manager

Location
Cardiff Bay, Cardiff
Salary
£31,739 - £47,.626 per annum
Posted
13 Jun 2019
Closes
26 Jun 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title: Learning and Engagement Manager (Assembly Members)

Salary:  £ 39, 739 – 47,626 Management Band 1 (SEO)

Duration: Permanent

Post Reference: AC-025-19

Service: Commission and Member Support Service, Engagement Directorate

Location: National Assembly for Wales, Tŷ Hywel, Cardiff Bay

Pattern of Working: This is a full-time post although flexible working arrangements will be considered, subject to meeting the needs of the Assembly and its Members.

Security Clearance: This position has been assessed as requiring a SC level of security vetting. For candidates who do not currently possess this level of clearance, appointment would be subject to the successful completion of this level of security vetting.

The Role:

This is a challenging and exciting role in which you will assist the Head of Member Engagement in providing leadership, guidance and advice services.. You will work closely with Assembly Members and their staff, and senior leaders within the Assembly Commission.  You will be a key contact for AMs, a valuable source of advice to them on learning and development issues as well as more general HR queries.  You will also be a key contact point for gathering feedback as we shape future service provision.

We are looking for someone who has a strong focus on excellence in customer service and the provision of flexible, appropriate, solutions to assist Members in the delivery of their responsibilities. You will also be required to provide advice directly to Members on extremely sensitive matters. In doing so, you must maintain the trust of all Members whilst not shying away from difficult conversations and decisions.

About the role:

Jo Jones, Member Learning and Engagement Adviser

“Working in Member Learning and Engagement means I get to work directly with Members.  It’s exciting and rewarding designing and delivering training programmes that add real value. Being proactive and building effective working relationships with key stakeholders is an essential part of my role. The work can be challenging but being part of a skilled and supportive team we can all draw on relevant expertise where needed.  I’ve been able to develop my Welsh skills by attending Welsh lessons. I now feel much more confident to communicate in Welsh with Members and staff. It’s great to have this support so I’m able to deliver a bilingual service. “

Closing Date for applications: 10.00 26 June 2019

Teitl y swydd: Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu (Aelodau'r Cynulliad)

Cyflog:  £39,739 – £47,626  Band Rheoli 1 (SEO)

Hyd: Parhaol

Cyfeirnod y swydd: AC-025-19

Gwasanaeth: Y Gwasanaeth Cymorth i'r Comisiwn ac i'r Aelodau, Cyfarwyddiaeth Ymgysylltu

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio'n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Cliriad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'SC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Y rôl:

Mae hon yn rôl heriol a chyffrous lle byddwch yn cynorthwyo'r Pennaeth Ymgysylltu â'r Aelodau i ddarparu gwasanaethau arweinyddiaeth, arweiniad a chyngor. Byddwch yn gweithio'n agos gydag Aelodau'r Cynulliad a'u staff, ac arweinwyr ar lefel uchel yng Nghomisiwn y Cynulliad.  Byddwch yn gyswllt allweddol i'r Aelodau ac yn ffynhonnell werthfawr o gyngor iddynt ar faterion dysgu a datblygu ac ymholiadau cyffredinol am Adnoddau Dynol.  Byddwch hefyd yn berson cyswllt allweddol ar gyfer casglu adborth wrth inni lunio darpariaeth gwasanaeth ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â ffocws cryf ar ragoriaeth o ran gwasanaethau cwsmeriaid ac o ran darparu atebion hyblyg a phriodol er mwyn cynorthwyo Aelodau i gyflawni eu cyfrifoldebau. Bydd gofyn i chi hefyd roi cyngor i Aelodau yn uniongyrchol ar faterion sensitif iawn. Wrth wneud hynny, rhaid sicrhau bod yr holl Aelodau'n gallu ymddiried ynoch, gan beidio ag osgoi sgyrsiau a phenderfyniadau anodd.

Ynglŷn â’r swydd:

Jo Jones, Ymgynghorydd Dysgu ac Ymgysylltu Aelodau

“Mae gweithio yn y tîm Dysgu ac Ymgysylltu â’r Aelodau yn golygu fy mod yn cael gweithio’n uniongyrchol gyda’r Aelodau. Mae’n gyffrous ac yn wobrwyol dylunio a darparu rhaglenni hyfforddiant sy’n ychwanegu gwerth go iawn. Mae bod yn rhagweithiol a meithrin cydberthnasau gwaith effeithiol gyda rhanddeiliaid allweddol yn rhan hanfodol o fy rôl. Gall y gwaith fod yn heriol ond drwy fod yn rhan o dîm medrus a chefnogol gall bob un ohonom fanteisio ar arbenigedd perthnasol pan fo angen. Rwyf wedi gallu datblygu fy sgiliau Cymraeg drwy fynychu gwersi Cymraeg. Rwyf bellach yn teimlo’n fwy hyderus yn cyfathrebu’n Gymraeg gyda’r Aelodau a staff. Mae’n wych cael y gefnogaeth hon fel y gallaf ddarparu gwasanaeth dwyieithog.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10.00 26 Mehefin 2019