The Open University*

Training & Development Manager 

6 days left

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£33,199 - £39,609 per annum, pro rata
Posted
12 Jun 2019
Closes
26 Jun 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Training & Development Manager 

The Open University in Wales

£33,199 - £39,609 per annum, pro rata

Based in Cardiff

The OU in Wales’ Student Recruitment and Support team is the first point of contact for our students via phone, email and online.

We’re there when students need us most.

We’re looking for someone who recognises the importance of continuous professional development in teams like ours. We need someone to develop training for our student-facing staff and other people in the university, working closely with our senior managers.

There are four main responsibilities:

  1. Supporting line managers and team leaders to identify training and development themes, needs – and the solutions.
  1. Managing training and development initiatives for student facing staff.
  1. Working with other specialists, within the OU and outside, to create training, development and knowledge management resources.
  1. Working with training and development specialists in our support centres in England, Ireland and Scotland.

The Open University has been transforming lives since 1969 by opening up higher education to all sections of the community. This is an exciting opportunity to join our team as we celebrate 50 years of life-changing learning.

Closing date:            12 noon, Wednesday 3rd July 2019

Interview date:          Wednesday 17th July 2019

For detailed information and how to apply go to the website

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

Please note: If you have not heard from us within a week of the application closing date, please assume that on this occasion you have not been selected for interview, however, we thank you for your interest in the Open University and encourage you to apply for future positions.

You can submit your application in Welsh, and it will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Gallwch gyflwyno eich cais yn y Gymraeg, ac ni fydd yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Rheolwr Hyfforddi a Datblygu         

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£33,199 - £39,609 y flwyddyn, pro rata

Lleolir yng Nghaerdydd

Tîm Cefnogi a Recriwtio Myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ein myfyrwyr, dros y ffôn,  mewn e-bost ac ar-lein.

Rydym yno pan fo myfyrwyr ein hangen fwyaf.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n cydnabod pwysigrwydd datblygiad proffesiynol parhaus mewn timau fel ein rhai ni. Rydym angen rhywun i ddatblygu hyfforddiant ar gyfer ein staff sy’n wynebu myfyrwyr a phobl eraill yn y brifysgol, gan weithio’n agos gyda’n uwch reolwyr.

Y mae pedwar prif gyfrifoldeb:

  1. Cefnogi’r rheolwyr llinell ac arweinwyr tîm i ganfod themâu, anghenion ac atebion hyfforddi a datblygu.
  1. Rheoli mentrau hyfforddi a datblygu ar gyfer staff sy’n wynebu myfyrwyr.
  1. Gweithio gydag arbenigwyr eraill, y tu mewn i’r Brifysgol Agored a thu hwnt, i greu adnoddau hyfforddi, datblygu a rheoli gwybodaeth.
  1. Gweithio gydag arbenigwyr hyfforddi a datblygu yn ein canolfannau cefnogi yn Lloegr, Iwerddon a’r Alban.

Mae’r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 yn agor addysg uwch i bob adran o’r gymuned. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’n tîm fel rydym yn dathlu 50 mlynedd o ddysgu sy’n newid bywydau.

Dyddiad Cau:                         12 canol dydd Dydd Mercher 3 Goffennaf 2019

Dyddiad cyfweld:       Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019

Am wybodaeth fanwl ynghylch sut i ymgeisio, ewch at www3.open.ac.uk/employment, ffoniwch 029 2047 1019, e-bostiwch Wales-Recruitment@open.ac.uk neu ysgrifennwch at Tom Poultney, Y Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Stryd y Tollty, Caerdydd, CF10 1AP gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod  perthnasol.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob adran o’r gymuned.


Sylwch: Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen wythnos i’r dyddiad cau, cewch gymryd nad ydych wedi’ch dewis i gyfweliad ar yr adeg hon. Fodd bynnag, rydym yn diolch i chi am ddangos eich diddordeb yn y Brifysgol Agored ac yn eich annog i ymgeisio am swyddi yn y dyfodol.

You can submit your application in Welsh, and it will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Gallwch gyflwyno eich cais yn y Gymraeg, ac ni fydd yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.