The Open University*

Senior Adviser (Disability) x2

6 days left

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£22,659 to £25,482
Posted
12 Jun 2019
Closes
26 Jun 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Senior Adviser (Disability) x2

The Open University in Wales

£22,659 to £25,482; Ref: 16050

Based in Cardiff

The Open University has been transforming lives since 1969 by opening up higher education to all sections of the community.

We are a seeking two highly motivated and versatile individuals to work closely with the Team Manager and the Educational Adviser (Disability) to plan and deliver our services to disabled students, helping us to continually improve our provision and, most importantly, supporting our students to achieve their study goals. You will develop a specialist knowledge of the Open University’s services for disabled students and the Disabled Students’ Allowance (DSA).

Working within the Student Recruitment and Support Team the role has the following key elements to deliver information and advice to students and prospective students in relation to all aspects of Open University study. You will ensure that complex guidance needs and issues are identified and referred as appropriate. To discuss study needs with disabled students and facilitate appropriate support. You will work closely with faculty staff, Associate Lecturers, and other university departments to enable continuous educational support for students’ needs.

Closing date: 12 noon, Wednesday 26th June 2019

Interview date: Thursday 11th July 2019

For detailed information and how to apply go to the website

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

Please note: If you have not heard from us within a week of the application closing date, please assume that on this occasion you have not been selected for interview, however, we thank you for your interest in the Open University and encourage you to apply for future positions.

You can submit your application in Welsh, and it will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Gallwch gyflwyno eich cais yn y Gymraeg, ac ni fydd yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Uwch Gynghorydd (Anabledd) x2

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£22,659 i £25,482; Cyf: 16050

Lleolir yng Nghaerdydd

Mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 drwy sicrhau bod addysg uwch ar gael i bob rhan o'r gymuned.

Rydym yn chwilio am ddau unigolyn amryddawn, llawn cymhelliant i gydweithio'n agos â'r Rheolwr Tîm i Ddysgwyr a'r Cynghorydd Addysgol (Anabledd) i gynllunio a darparu ein gwasanaethau i fyfyrwyr anabl, gan ein helpu i wella ein darpariaeth yn barhaus, ac, yn bwysicaf oll, helpu ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau astudio. Byddwch yn datblygu gwybodaeth arbenigol am wasanaethau'r Brifysgol Agored i fyfyrwyr anabl a'r Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA).

Gan gydweithio â'r Tîm Recriwtio a Chymorth Myfyrwyr byddwch yn ymgymryd â'r elfennau allweddol canlynol er mwyn rhoi gwybodaeth a chyngor i fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr mewn perthynas â phob agwedd ar astudio gyda'r Brifysgol Agored. Byddwch yn sicrhau bod anghenion a materion cymhleth o ran arweiniad yn cael eu nodi a'u cyfeirio'n briodol, yn trafod anghenion astudio â myfyrwyr anabl ac yn hwyluso cymorth priodol. Byddwch yn cydweithio'n agos â staff y gyfadran, Darlithwyr Cyswllt, ac adrannau eraill y brifysgol er mwyn sicrhau cymorth addysgol parhaus i ddiwallu anghenion y myfyrwyr.

Dyddiad cau:                    12 hanner dydd, Dydd Mercher 26 Mehefin 2019

Dyddiad y cyfweliad:      Dydd Iau, 11 Gorffennaf 2019

I gael gwybodaeth fanwl a manylion am sut i wneud cais, ewch i www3.open.ac.uk/employment, ffoniwch Tom Poultney, Cynorthwyydd Gwasanaethau Pobl ar 029 2047 1019, anfonwch neges e-bost i Wales-Recruitment@open.ac.uk, neu ysgrifennwch i: Y Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Heol y Tollty, Caerdydd, CF10 1AP, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod perthnasol.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Noder: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn wythnos i ddyddiad cau'r cais, dylech gymryd yn ganiatâol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

You can submit your application in Welsh, and it will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Gallwch gyflwyno eich cais yn y Gymraeg, ac ni fydd yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg