Clerical Officer

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£19,730 - £22,017 per annum
Posted
07 Jun 2019
Closes
28 Jun 2019
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

BANGOR UNIVERSITY

FINANCE & RESEARCH SERVICES

RESEARCH, INNOVATION & IMPACT OFFICE
Part-Time Clerical Officer (Maternity Cover)
(Ref: BU01852)
Grade 4: £19,730 - £22,017 p.a. pro rata

We are looking for a suitably experienced and competent Clerical Officer to join our European Structural Funds team to help administer a multi-million pound portfolio of EU funded research grants and contracts and to administer the electronic project timesheet system.

Prior experience of working with EU Structural Funds and electronic timesheet systems would be particularly valued but experience of working within a finance related function is essential, together with proficiency in the use of Microsoft Office applications and financial ledger systems. Work will involve providing day to day administrative support to the Structural Funds accounts team, including: administrative support in the preparation and audit of grant claims and in the financial reporting of projects; entering financial information into the financial ledger system; maintaining systems to manage the financial records; and, taking a lead on the administration of the project timesheet system.

The person appointed will be educated to GCSE level (minimum of 5), NVQ level II (or equivalent) in an appropriate subject or possess equivalent experience.   The ability to communicate effectively in Welsh is a desirable requirement of this role.

The successful candidate will be expected to commence as soon as possible and this maternity cover post is available until 31/03/2020.  This is a part-time post and the hours of work will be 21.75 hours per week.

This post is part-funded by the European Structural and Investment Funds (ESIF) through the Welsh Government.

Closing date for applications:  Friday 28th June, 2019.

Committed To Equal Opportunities

PRIFYSGOL BANGOR

Gwasanaethau Cyllid ac Ymchwil

Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith
Swyddog Clercyddol Rhan-Amser (Cyfnod Mamolaeth)
(Cyf: BU01852)
Graddfa 4: £19,730 - £22,017 y flwyddyn pro rata

 Rydym yn chwilio am swyddog clercyddol profiadol a chymwys i ymuno â’n tîm Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd i helpu i weinyddu portffolio gwerth miliynau o bunnoedd o grantiau a chontractau ymchwil a gyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd  a gweinyddu system electronig amserlen y project. 

Byddai profiad o weithio gyda Chronfeydd Strwythurol yr UE a systemau amserlen electronig yn arbennig o werthfawr, ond mae profiad o weithio mewn swyddogaeth yn ymdrin â chyllid yn hanfodol, ynghyd â gallu defnyddio rhaglenni Microsoft Office a systemau cyfrifon ariannol. Bydd y gwaith yn cynnwys rhoi cefnogaeth weinyddol o ddydd i ddydd i'r tîm cyfrifon Cronfeydd Strwythurol, yn cynnwys: cefnogaeth weinyddol wrth baratoi ac archwilio ceisiadau am grantiau ac wrth roi adroddiadau ariannol projectau; cofnodi gwybodaeth ariannol yn y system cyfrifon ariannol; cynnal systemau i reoli'r cofodion ariannol; ac arwain o ran gweinyddu system amserlen y project.

Bydd y sawl a benodir wedi cael addysg i safon TGAU (o leiaf 5), NVQ Lefel II (neu gyfwerth) mewn pwnc priodol, neu bydd ganddo/ganddi brofiad cyfwerth.   Mae gallu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg yn un o'r gofynion a ddymunir yn y swydd hon.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted ag y bo modd ac mae'r swydd hon dros gyfnod mamolaeth ar gael tan 31/03/2020.  Swydd ran-amser yw hon a'r oriau gwaith fydd 21.75 awr yr wythnos.

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewrop (ESIF) drwy Lywodraeth Cymru.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Fodd bynnag, mewn achosion lle na ellir defnyddio’r rhyngrwyd oherwydd anabledd, cewch ffurflenni cais papur drwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau:  dydd Gwener 28 Mehefin, 2019.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal