Software Tester

Recruiter
TWI Ltd
Location
Port Talbot, Neath Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot)
Salary
Competitive
Posted
07 Jun 2019
Closes
24 Jun 2019
Sectors
IT, Testing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Software Tester TWI Technology Centre

South Wales

We need your help to grow and improve our software as we continue to expand our TWI Technology Centre (Wales) in Port Talbot. This is a great opportunity for someone who wants to join a technical software development team where you can create real impact.

This position has been produced as part of an initiative known as AEMRI (Advanced Engineering Materials Research Institute), which is funded by the Welsh European Funding Office (WEFO) using European Regional Development Funds (ERDF).

Position Summary:

We are looking for a talented individual (a recent graduate or someone already in the software industry) to join our software development team as our main software tester. You will be performing software test activities for a range of software applications that we are currently developing for our next-generation ultrasonic data acquisition and imaging software product solutions.  Testing in this role is expected to be predominantly manual testing and will involve planning/ executing tests to assure the quality of changes made to the product. The role will also involve writing scripts to drive tools and frameworks written by our developers.

Job Responsibilities:

 • Lead, plan and execute tests to verify both fixes and new features.
 • Create and maintain clear test cases, test suites and test plans as necessary, to reflect changes in the product.
 • Investigate defects and submit defect reports.
 • Co-operate effectively with development and product teams and users to ensure high quality software.
 • Conduct yourself in line with TWI’s values of teamwork, innovation, taking responsibility, customer focus, adaptability and respect.
 • The position requires occasional travel on a short-term basis within the UK and overseas according to the demands of project work.

Job Requirements:

 • Proven software testing experience, including writing manual test cases.
 • A knowledge of and interest in general software testing methodologies.
 • Experience in administration and configuration of Windows machines.
 • To be able to work independently and formulate solutions based on user requirements.
 • Strong problem solving, analysis and communication skills.

The following skills and attributes are a plus:

 • Knowledge of a scripting language.
 • Bachelor’s degree or equivalent in Computer Science or a related technical subject.
 • Experience of  testing software in TickIT+ quality and certification assessment
 • Demonstration of innovation in software testing with a genuine desire to explore new and emerging technologies.
 • A desire for further technical and professional advancement would be considered favourably.
 • Knowledge of ultrasonic non-destructive testing.

Benefits:

 • 25 days’ holiday - Basic entitlement increases with length of service.
 • Free Life Assurance.
 • Buy Holiday Scheme.
 • Share In Success Scheme.
 • Company pension scheme.
 • Private Medical Insurance.
 • BUPA Employee Assistance Programme (EAP).

Please Note:

We will only consider people eligible to work in the UK.  Please note to be successful in this position you must be able to obtain SC clearance, and any job offer will be conditional upon this.

Job Profile:                Software Tester, Technology

Business Position:    Project Leader

Contract:                    Permanent

Closing Date:             24th June 2019

Reference number:   64/19

To apply to the role, please visit the website

 

Peiriannydd Profi Meddalwedd Canolfan Dechnoleg TWI

De Cymru

Mae angen eich help arnom i dyfu a gwella ein meddalwedd wrth i ni barhau i ehangu ein Canolfan Dechnoleg TWI (Cymru) ym Mhort Talbot. Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sy'n dymuno ymuno â thîm datblygu meddalwedd technegol ble gallwch greu effaith wirioneddol.

Mae'r swydd hon wedi cael ei chreu fel rhan o fenter o'r enw Sefydliad Ymchwil Deunyddiau Peirianneg Uwch (AEMRI), a ariennir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) gan ddefnyddio Cronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Crynodeb o'r Swydd:

Rydym yn chwilio am unigolyn talentog (sydd wedi graddio'n ddiweddar neu rywun sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant meddalwedd) i ymuno â'n tîm datblygu meddalwedd fel ein prif brofwr meddalwedd. Byddwch yn cyflawni gweithgareddau profi meddalwedd ar gyfer amrywiaeth o raglenni meddalwedd rydym yn eu datblygu ar hyn o bryd ar gyfer ein cyfres nesaf o ddatrysiadau cynnyrch meddalwedd delweddu a chaffael data wltrasonig,  Disgwylir y bydd y mwyafrif o brofion yn cael eu cyflawni â llaw fel rhan o'r rôl hon, a bydd yn cynnwys cynllunio/gweithredu profion i sicrhau ansawdd y newidiadau a wneir i'r cynnyrch. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys ysgrifennu sgriptiau i lywio offer a fframweithiau a ysgrifennwyd gan ein datblygwyr.

Cyfrifoldebau'r Swydd:

 • Arwain, cynllunio a chyflawni profion i wirio datrysiadau a nodweddion newydd.
 • Creu a chynnal achosion prawf clir, cyfresi o brofion a chynlluniau profion yn ôl yr angen, er mwyn adlewyrchu newidiadau yn y cynnyrch.
 • Ymchwilio i ddiffygion a chyflwyno adroddiadau ar ddiffygion.
 • Cydweithio'n effeithiol â thimau datblygu a chynnyrch a defnyddwyr i sicrhau meddalwedd o ansawdd uchel.
 • Ymddwyn yn unol â gwerthoedd TWI. sef gwaith tîm, arloesi, ysgwyddo cyfrifoldeb, canolbwyntio ar gwsmeriaid, gallu i addasu a pharch.
 • Mae'r swydd yn golygu teithio'n achlysurol am gyfnodau byr o fewn y Deyrnas Unedig a thramor yn unol â gofynion gwaith prosiect.

Gofynion y Swydd:

 • Tystiolaeth o brofiad o brofi meddalwedd, gan gynnwys ysgrifennu achosion prawf â llaw.
 • Gwybodaeth am fethodolegau cyffredinol ar gyfer profi meddalwedd, a diddordeb yn y maes.
 • Profiad ym meysydd gweinyddu a ffurfweddu cyfrifiaduron Windows.
 • Gallu gweithio'n annibynnol a llunio atebion yn seiliedig ar ofynion defnyddwyr.
 • Sgiliau cryf ym meysydd datrys problemau, dadansoddi a chyfathrebu.

Mae'r sgiliau a'r priodoleddau dilynol yn fantais:

 • Gwybodaeth am iaith sgriptio.
 • Gradd Baglor neu gymhwyster cyfatebol mewn Cyfrifiadureg neu bwnc technegol cysylltiedig.
 • Profiad o brofi meddalwedd mewn asesiad ansawdd ac ardystio TickIT+
 • Arddangos arloesedd ynghylch profi meddalwedd ynghyd ag awydd gwirioneddol i archwilio technolegau newydd a rhai sy'n datblygu.
 • Byddai dyhead i ddatblygu ymhellach yn dechnegol ac yn broffesiynol yn cael ei ystyried yn ffafriol.
 • Gwybodaeth am brofion wltrasonig anninistriol.

Buddion:

 • 25 diwrnod o wyliau - Bydd yr hawl sylfaenol yn cynyddu yn ôl hyd gwasanaeth.
 • Yswiriant Bywyd Am Ddim.
 • Cynllun Prynu Gwyliau.
 • Cynllun Rhannu Llwyddiant.
 • Cynllun pensiwn cwmni.
 • Yswiriant Meddygol Preifat.
 • Rhaglen Gymorth i Gyflogeion BUPA (EAP).

Daliwch sylw:

Byddwn ni'n ystyried pobl sy'n gymwys i weithio yn y DU yn unig. Daliwch sylw: i wneud y gwaith hwn yn llwyddiannus, mae'n rhaid i chi allu cael cliriad Gwiriad Diogelwch, a bydd unrhyw swydd a gynigir yn amodol ar hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am TWI a'n diwylliant corfforaethol, trowch at ein gwefan: https://www.twi-global.com/

Proffil y Swydd:         Profwr Meddalwedd, Technoleg

Safle yn y Busnes:    Arweinydd Prosiect

Contract:                    Parhaol

Dyddiad Cau: y          1af o Oorffennaf 2019

Cyfeirnod:                  64/19

I wneud cais am y swydd, cliciwch ar y ddolen isod:

https://www.cascadegocloud.co.uk/recruit/application/apply.aspx?cid=261-5797CB9A-DA67-4F55-BDD5-0D95722A06FD&VacancyID=13994-59E27F16-CEED-4590-84F0-AC36332B763B