Senior Research Officer

Location
Pan Wales
Salary
£37,600 - £44,950
Posted
06 Jun 2019
Closes
19 Jun 2019
Ref
225766874
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Welsh Government - Senior Research Officer

Health and Social Services

Management Band 1 - £37,600 - £44,950

Permanent

This is an exciting opportunity to join a group of researchers working as part of the Government Social Research (GSR) profession. As a Senior Research Officer at the Welsh Government, the postholders would work closely with policy colleagues and other analysts and be responsible for the development and oversight of a programme of research.

Job Specific Criteria

1. Hold a minimum of 2:1 in an undergraduate degree or 2:2 with a postgraduate degree

AND either

[qualification route] A relevant social science subject at undergraduate or postgraduate level which contains substantial social research methods training (we would expect social research methods to represent around a third of modules taken)

Or

[experience route] At least 4 years’ social research practice experience (this would be experience designing, managing and conducting research in a research agency, market research agency or specialised research team.  For this route you must make explicit the breadth and depth of your research experience and skills)

2. Relevant research experience, including both quantitative and qualitative research. This should be evidenced with an overview of your relevant experience. 

3. Experience of managing or commissioning research work that meets the needs of policy colleagues and/or customers. This should be evidenced with an overview of your relevant experience.

Closing date: 19/06/19

 

Llywodraeth Cymru - Uwch-swyddog Ymchwil

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Band Rheoli 1 - £37,600 - £44,950

Parhaol

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â grŵp o ymchwilwyr sy'n gweithio fel rhan o broffesiwn Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth (GSR) y Llywodraeth. Fel Uwch-swyddog Ymchwil yn Llywodraeth Cymru, byddai deiliad y swydd yn cydweithio'n agos â chydweithwyr polisi a dadansoddwyr eraill a byddai'n gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio rhaglen ymchwil.

Meini prawf penodol i’r swydd

1. Wedi derbyn isafswm o 2:1 mewn gradd israddedig neu 2:2 gyda gradd ôl-raddedig

A

Naill ai

[llwybr cymhwyster] Pwnc gwyddor gymdeithasol berthnasol ar lefel israddedig neu ôl-raddedig, sy'n cynnwys hyfforddiant sylweddol mewn dulliau ymchwil cymdeithasol (byddai disgwyl i ddulliau ymchwil cymdeithasol gynrychioli tua thraean o'r modiwlau a gymerwyd)

Neu

[llwybr profiad] O leiaf 4 blynedd o brofiad ymarfer ymchwil cymdeithasol (byddai hyn yn brofiad o ddylunio, rheoli a chynnal ymchwil mewn asiantaeth ymchwil, asiantaeth ymchwil i'r farchnad neu dîm arbenigol ymchwil.  Ar gyfer y llwybr hwn, rhaid i chi ddangos yn glir ehangder a dyfnder eich profiad a’ch sgiliau ymchwil)

2. Profiad perthnasol ym maes ymchwil, gan gynnwys ymchwil feintiol ac ansoddol os oes modd. Dylech roi trosolwg o'ch profiad perthnasol fel tystiolaeth.

3.  Profiad o reoli neu gomisiynu gwaith ymchwil sy'n bodloni anghenion cydweithwyr polisi a/neu gwsmeriaid. Dylech roi trosolwg o'ch profiad perthnasol fel tystiolaeth.

Dyddiad cau: 19/06/19

More searches like this