Members to the Community Health Councils

Location
Wales
Salary
Competitive
Posted
05 Jun 2019
Closes
04 Jul 2019
Ref
225761502-01
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Community Health Councils (CHCs) in Wales

Appointment of Members to the Community Health Councils across Wales

CHC members - Between 3 and 5 days per month

No Remuneration

Influencing the health of a nation

We are seeking to appoint to two different types of post. Firstly, two independent members of the Board of CHCs. The Board of CHCs works at a national strategic level, setting standards and monitoring performance. Secondly, we are seeking to appoint CHC members to each of the local CHCs in Wales. CHCs represent the independent voice of patients and the public who use the health service in Wales and play an important role in influencing the way services are planned and delivered.

CHC members are local volunteers who act as the eyes and ears of patients and the public in Wales. They visit NHS services and speak to people in their communities to hear the views and experiences of local people about their NHS. CHC members work directly with those who plan and deliver NHS services to improve the quality of patient care.  New CHC members are sought for all areas across Wales, apart from Cardiff and Vale CHC where there are no current vacancies. 

The closing is 04 July 2019. 

 

Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

Penodi Aelodau i’r Cynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru

Aelodau'r Cynghorau Iechyd Cymuned - Rhwng 3 a 5 diwrnod y mis

Dim Tâl

Llywio iechyd y genedl

Rydym yn ceisio penodi aelodau i ddwy wahanol fath o swydd. Yn gyntaf, dau aelod annibynnol i Fwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned. Mae Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned yn gweithio ar lefel strategol genedlaethol, gan osod safonau a monitro perfformiad. Yn ail, rydym am benodi aelodau i bob un o'r Cynghorau Iechyd Cymuned lleol yng Nghymru. Cynghorau Iechyd Cymuned yw llais annibynnol cleifion a'r cyhoedd sy'n defnyddio'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru ac maent yn chwarae rôl bwysig o ran dylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u darparu. 

Gwirfoddolwyr lleol yw aelodau'r Cynghorau Iechyd Cymuned, sy'n gweithredu fel llygaid a chlustiau i'r cleifion a'r cyhoedd yng Nghymru. Maent yn ymweld â gwasanaethau'r GIG ac yn siarad â phobl yn eu cymunedau i glywed am brofiadau a barn pobl leol am eu GIG. Mae aelodau'r Cynghorau Iechyd Cymuned yn gweithio'n uniongyrchol gyda'r rhai sy'n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau'r GIG er mwyn helpu i wella ansawdd gofal i gleifion.  Rydym yn chwilio am aelodau newydd i'r Cynghorau Iechyd Cymuned ar gyfer pob ardal yng Nghymru, ac eithrio Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a’r Fro gan nad oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

Dyddiad cau: 04 Gorffennaf 2019

More searches like this