Project Officer - Natural Resources

1 day left

Recruiter
Snowdonia National Park Authority
Location
Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Salary
£31,371 - £32,878 per annum Plus Benefits
Posted
31 May 2019
Closes
18 Jun 2019
Ref
HWABU1806/SG-MI
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Project Officer - Natural Resources 
National Park Offices, Penrhyndeudraeth 

About Us 

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales. 

We are now seeking a Project Officer to join us and assist in the conservation and enhancement of the natural beauty, wildlife and cultural heritage of the area. 

The Benefits 

- Salary of £31,371 - £32,878 per annum 
- Flexible working hours 
- Pension scheme 
- Work in one of the UK’s most beautiful sites 
- Join a welcoming and supportive environment 

The Role 

As the Project Officer, you will develop and deliver new and existing projects that directly contribute to the National Park’s statutory purposes, particularly relating to natural beauty, natural resources and wildlife. 

Part of a vital team, you will lead on the conservation and enhancement of Snowdonia’s special qualities in partnership with other land managers and agencies through various programmes and projects. 

Your role will also involve: 

- Advising the authority on natural resource management, nature conservation, agricultural environment and sustainable land management matters 
- Liaising with the farming sector and various stakeholders in relation to land management 
- Leading and managing project delivery teams (including SMS) and subsequent project delivery teams 
- Representing the authority on external working groups, advisory panels and community groups 
- Providing training, advice and assistance when required 
- Ensuring that the principles of excellent customer care are applied to all elements of service delivery within the role 

About You 

Interested? To be considered, you will need: 

- Knowledge and experience of sustainable habitat management and agricultural land management methods 
- Knowledge of current legislation and policies emerging in relation to land and habitat management matters in Snowdonia 
- The ability to communicate in both Welsh and English, verbally and in writing, is essential
- A full, valid driving licence and access to own vehicle 
- A degree in a scientific, geographical, agricultural, ecological and/or land management subject, and postgraduate experience in one of these areas 
- The ability to apply and deliver grant applications 
- The ability to write reports 

Other organisations may call this role Assistant Project Manager, Project Co-ordinator Project Co-ordinator, Project Support Co-ordinator, Project Delivery Officer, Programme Officer, Programme Delivery Officer, Agriculture Officer or Natural Resources Officer. 

The closing date for applications is 18th June 2019. 

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment. Equal opportunities are the only acceptable way to conduct business and we believe that the more inclusive our environments are, the better our work will be. 

So, to join us as a Project Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Welsh Translation:


Swyddog Prosiect - Adnoddau Naturiol
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
 
Amdanom ni
 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Yn cwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.
 
Rydym bellach yn chwilio am Swyddog Prosiect i ymuno â ni a chynorthwyo i gadw a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal.
 
Y Buddion
 
- Cyflog o £ 31,371 - £ 32,878 y flwyddyn
- Oriau gweithio hyblyg
- Cynllun pensiwn
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Ymunwch ag amgylchedd croesawgar a chefnogol
 
Y Rôl
 
Fel y Swyddog Prosiect, byddwch yn datblygu ac yn cyflwyno prosiectau newydd a phresennol sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at ddibenion statudol y Parc Cenedlaethol, yn enwedig o ran harddwch naturiol, adnoddau naturiol a bywyd gwyllt.
 
Fel rhan o dîm bywiol, byddwch yn arwain ar gadw a gwella nodweddion arbennig Eryri mewn partneriaeth â rheolwyr tir ac asiantaethau eraill trwy raglenni a phrosiectau amrywiol.
 
Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:
 
- Cynghori'r awdurdod ar reoli adnoddau naturiol, cadwraeth natur, yr amgylchedd amaethyddol a materion rheoli tir cynaliadwy
- Cysylltu â'r sector ffermio ac amrywiol randdeiliaid mewn perthynas â rheoli tir
- Arwain a rheoli timau cyflawni prosiectau (gan gynnwys SMS) a thimau cyflawni prosiectau dilynol
- Cynrychioli'r awdurdod ar weithgorau allanol, paneli ymgynghorol a grwpiau cymunedol
- Darparu hyfforddiant, cyngor a chymorth pan fo angen
- Sicrhau bod egwyddorion gofal cwsmer rhagorol yn cael ei cymhwyso i bob elfen o ddarparu gwasanaeth yn y rôl
 
Amdanoch chi
 
Diddordeb? I gael eich ystyried, bydd angen:
 
- Gwybodaeth a phrofiad o reoli cynefinoedd yn gynaliadwy a dulliau rheoli tir amaethyddol
- Gwybodaeth am ddeddfwriaeth a pholisïau cyfredol sy'n dod i'r amlwg mewn perthynas â materion rheoli tir a chynefinoedd yn Eryri
- Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol
- Trwydded yrru lawn, ddilys a mynediad at eich cerbyd eich hun
- Gradd mewn pwnc gwyddonol, daearyddol, amaethyddol, ecolegol a / neu reoli tir, a phrofiad ôl-raddedig yn un o'r meysydd hyn
- Y gallu i ymgeisio am, a chyflwyno ceisiadau am grant
- Y gallu i ysgrifennu adroddiadau
 
Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon Rheolwr Prosiect Cynorthwyol, Cydlynydd Prosiect, Cydlynydd Prosiect, Swyddog Cyflawni Prosiect, Swyddog Rhaglen, Swyddog Cyflawni Rhaglenni, Swyddog Amaethyddiaeth neu Swyddog Adnoddau Naturiol.
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18 Mehefin 2019.
 
Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i bob gweithiwr a phob ymgeisydd am gyflogaeth. Cyfleoedd cyfartal yw'r unig ffordd dderbyniol o gynnal busnes a chredwn mai'r mwyaf cynhwysol yw ein hamgylchedd, gorau oll fydd ein gwaith.
 
Felly, i ymuno â ni fel Swyddog Prosiect, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Cyflogaeth.