The Open University*

Project Co-ordinator

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£33,199-£39,609
Posted
29 May 2019
Closes
13 Jun 2019
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Project Co-ordinator

Unit: The Open University in Wales

Salary: £33,199-£39,609
Fixed Term until May 2020

Location: Cardiff

Please quote reference: 16071

Change your career, change lives

  • Are you an experienced project coordinator?
  • Are you at your best when creating collaborative internal and external partnerships?
  • Do you have a background in developing opportunities into exciting and innovative activities?

If this is you, read on:

We are looking for an organised team player, a dynamic self-starter who is also accustomed to working individually with strong communication skills to join our new Partnerships team. Working across south-east Wales (Cardiff Capital Region), you will deliver key pieces of work to widen participation in higher education, create links with employers and develop strong relationships with further education (FE) colleges.

You’ll be joining The Open University (OU) in Wales at an exciting time. We are part of a collaborative project across south east Wales called ‘Partnership for Progression and Prosperity’ between all higher and further education institutes in the region. The project is funded by the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW).

Your role will be to develop resources, expertise and employer engagement with three industries -Creative, Design and Semi-conductor – by leading on the digital and part-time distance learning strands of the project. Experience in working collaboratively and innovatively are key requirements for this post.

Whilst the role is based in Cardiff, travel throughout south-east Wales to engage with employers and project partners will be necessary, as will very occasional travel to Milton Keynes.   

Application deadline: 13th June at 12 noon

Interview date:           Friday 21st June

For detailed information and how to apply go to the website 

Please note: If you have not heard from us within a week of the application closing date, please assume that on this occasion you have not been selected for interview, however, we thank you for your interest in the Open University and encourage you to apply for future positions.

 

Cydlynydd Prosiect

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Pum diwrnod yr wythnos (37 awr), llawn amser, contract cyfnod penodol (tan 25 Mai 2020)

Croesewir secondiadau mewnol ac allanol

Cyflog: rhwng £33,199 - £39,609 y flwyddyn, yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad: Caerdydd (gan deithio ledled De-ddwyrain Cymru)

  • A ydych yn gydlynydd prosiect profiadol?
  • A ydych ar eich gorau pan fyddwch yn creu partneriaethau cydweithredol mewnol ac allanol?
  • A oes gennych gefndir mewn datblygu cyfleoedd a'u troi yn weithgareddau cyffrous ac arloesol?

Os yw hyn yn berthnasol i chi, parhewch i ddarllen:

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus sy'n gallu gweithio mewn tîm, hunanddechreuwr deinamig sy'n gyfarwydd â gweithio ar ei ben ei hun ac sydd â sgiliau cyfathrebu cryf i ymuno â'n tîm Partneriaethau newydd. Gan weithio ledled de-ddwyrain Cymru (Prifddinas-Ranbarth Caerdydd), byddwch yn cyflawni darnau allweddol o waith er mwyn ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch, creu cysylltiadau â chyflogwyr a datblygu cydberthnasau cryf â cholegau addysg bellach (AB).

Byddwch yn ymuno â'r Brifysgol Agored yng Nghymru ar gyfnod cyffrous. Rydym yn rhan o brosiect cydweithredol ledled de-ddwyrain Cymru o'r enw 'Partneriaeth ar gyfer Cynnydd a Ffyniant' rhwng pob sefydliad addysg uwch ac addysg bellach yn y rhanbarth. Ariennir y prosiect gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Byddwch yn datblygu adnoddau ac arbenigedd ac yn ymgysylltu â chyflogwyr gyda thri diwydiant – Creadigol, Dylunio a Lled-ddargludydd – drwy arwain ar linynnau dysgu o bell digidol a rhan-amser y prosiect. Mae profiad o weithio'n gydweithredol ac yn arloesol yn ofynion allweddol ar gyfer y swydd hon.

Er bod y rôl wedi'i lleoli yng Nghaerdydd, bydd angen teithio ledled de-ddwyrain Cymru i ymgysylltu â chyflogwyr a phartneriaid prosiect, ynghyd â theithio i Milton Keynes yn achlysurol.   
 

Nodwch: Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn wythnos o’r dyddiad cau, dylech dybio ar yr achlysur hwn nad ydych wedi cael eich dewis am gyfweliad, fodd bynnag, rydym yn diolch i chi am eich diddordeb yn y Brifysgol Agored a hybu chi i ymgeisio am swyddi gyda ni yn y dyfodol. 

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 12 hanner dydd, ddydd Iau 13 Mehefin 2019

Dyddiad cyfweld: Dydd Gwener 21 Mehefin 2019