Community Housing Co-Ordinator

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£24-117 - £26,571 per annum
Posted
23 May 2019
Closes
19 Jun 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

CYDLYNYDD TAI CYMUNEDOL

Llawn amser / Parhaol

£24,117 - £26,571


Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiffyn ac yn datblygu diwylliant a threftadaeth ein cymunedau. 

Fel landlord cymdeithasol cofrestredig prif bwrpas CCG yw darparu tai rhent fforddiadwy i bobl sydd eu hangen. Rydym yn gorff annibynnol di-elw wedi ein cofrestru a’n reoleiddio gan Lywodraeth Cymru. 
Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheini. 

Fel Cydlynydd Tai Cymunedol, prif bwrpas y swydd fydd i gydlynu gwasanaethau Gwasanaeth Bro ac adnoddau cysylltiol yn effeithiol gan sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu yn llwyddiannus i gwsmeriaid mewnol ac allanol, partneriaid a rhan ddeiliaid.
Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma fod hefo safon dda o addysg hyd at lefel A neu gyfatebol. Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.
Am fwy o wybodaeth, ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i’n wefan www.ccgwynedd.org/careers

 

COMMUNITY HOUSING CO-ORDINATOR 

Full time / Permanent

Salary: £24,117 - £26,571 Per Annum

As North Wales’ largest housing association, Cartrefi Cymunedol Gwynedd provide quality, affordable homes and services to our tenants, and strive to protect and develop the culture and heritage of the communities we serve as we do so. 

As a registered social landlord our primary purpose is to provide affordable rented homes to those in housing need. We are an independent not-for-profit organisation registered and regulated by the Welsh Government. 
With over 6,300 homes, we are responsible for the management and maintenance of these properties. 

As a Community Housing Co-Ordinator the main purpose of the job will be to co-ordinate the Neighbourhood services and associated resources effectively whilst ensuring the successful delivery of services to both internal and external customers, partners and stakeholders.
It is essential that the post holder has a good standard of education to A lefel or equivalent. The ability to speak Welsh is essential in this role.

For more information, and to download an application form, please visit our website