Chief Executive

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£93,645
Posted
22 May 2019
Closes
19 Jun 2019
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Chief Executive

Salary £93,645

Gyrfa Cymru Careers Wales is a wholly owned subsidiary of the Welsh Government and is the national provider of bilingual, impartial, all age Careers Information, Advice and Guidance (CIAG) and related services for the people of Wales. 

We are seeking an experienced leader to join the Senior Leadership Team in this exciting new era of innovative delivery of our strategic vision and the remit of the Welsh Government. You will be someone who has the vision to continuously improve our customer journeys through digital transformation. You will lead on improving efficiency whilst sustaining and improving services to the very highest standard, achieving the outcomes set out in our vision ‘Changing Lives’. 

You will be instrumental in enhancing the Company’s standing and key relationships with Welsh Government, influencers and stakeholders ensuring that the Company is a recognised and trusted partner and have a demonstrable track record in roles where this has been central to your success. At the same time you will have the ability to create a culture that is high performing and prioritises employee wellbeing.

You will be a highly effective team player with a proven track record of operating in strategic roles, demonstrating commercial and financial acumen and with excellent management and leadership skills. You will use these skills to build on Careers Wales’ successes and continue to develop the Company to meet the remit of the Welsh Government and the needs of the people of Wales. A demonstrable knowledge of the Careers Sector and/or the Education sector would be an advantage.

The location of the post is dependent on the successful applicant.

Please note that we do not accept CV applications. The ability to communicate in Welsh is desirable and applications in Welsh or English are welcomed.  An application made in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

Careers Wales is a family-friendly organisation with an attractive benefits package.  We offer an excellent Flexi Time system which operates around core hours, and enables employees to achieve a good work-life balance.  Under the Flexi scheme, employees can take up to two days ‘flexi leave’ per month.  All full-time employees are entitled to 30 days annual leave (pro-rata for part-time employees) in addition to 8 public holidays, an additional closure day at Easter and 3 days in between Christmas Day and New Year.

The company offers a Health related Cash Back Plan (entry level at the Company’s expense) and all employees have the option of joining the Company’s contributory pension scheme.

Closing date: 4pm 11 June 2019.

The selection process will take the form of an assessment centre, with successful candidates proceeding to a final interview stage. 

 

Prif Weithredwr

Cyflog £93,645

Gyrfa Cymru Careers Wales yw enw masnachu Career Choices Dewis Gyrfa Ltd, sef is-gwmni dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru ac mae’n darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd annibynnol, dwyieithog a diduedd a gwasanaethau cysylltiedig i bob oedran yng Nghymru.  

Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol i ymuno â’r Uwch Dîm Arwain yn ystod y cyfnod newydd a chyffrous hwn o gyflenwi ein gweledigaeth strategol arloesol a chylch gwaith Llywodraeth Cymru. Eich gweledigaeth fydd parhau i wella taith ein cwsmeriaid drwy’r broses o drawsnewid digidol.  Byddwch yn arwain y broses o wella effeithlonrwydd gan gynnal a gwella gwasanaethau o’r radd flaenaf, a chyflawni’r canlyniadau a amlinellir yn ein gweledigaeth ‘Newid Bywydau’.

Byddwch yn rhan allweddol o wella cysylltiadau sefydlog ac allweddol y Cwmni â Llywodraeth Cymru, dylanwadwyr a rhanddeiliaid, gan sicrhau bod y Cwmni yn bartner cydnabyddedig ac yn un y gellir ymddiried ynddo, a dylech allu dangos bod gennych brofiad o weithio mewn swyddi ble y bu hyn yn rhan ganolog o’ch llwyddiant.  Bydd gennych hefyd y gallu i greu diwylliant sy’n perfformio’n dda ac yn rhoi blaenoriaeth i les y gweithwyr.

Byddwch yn aelod effeithiol iawn o dîm a dylech allu dangos bod gennych brofiad o weithio mewn swyddi strategol, sy’n arddangos craffter masnachol ac ariannol a sgiliau rheoli ac arwain rhagorol.  Byddwch yn defnyddio’r sgiliau hyn i ychwanegu at lwyddiant Gyrfa Cymru ac yn parhau i ddatblygu’r Cwmni er mwyn bodloni cylch gwaith Llywodraeth Cymru ac anghenion pobl Cymru.  Byddai o fantais gallu dangos gwybodaeth am y Sector Gyrfaoedd a/neu’r sector Addysg.

Bydd lleoliad y swydd yn dibynnu ar yr ymgeisydd llwyddiannus.

Noder, nid ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.  Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol a chroesewir ceisiadau yn Gymraeg neu’n Saesneg.  Ni chaiff cais a wneir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Mae Gyrfa Cymru yn sefydliad sy’n ystyriol o deuluoedd sydd â phecyn buddion deniadol.  Rydym yn cynnig system Oriau Hyblyg rhagorol sy’n gweithredu o amgylch yr oriau craidd, ac yn galluogi gweithwyr i gael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.  Gall gweithwyr gymryd hyd at ddau ddiwrnod o ‘wyliau hyblyg’ y mis o dan y cynllun Oriau Hyblyg.  Mae gan weithwyr amser llawn hawl i 30 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata i weithwyr rhan amser) yn ogystal ag 8 gŵyl gyhoeddus, diwrnod ychwanegol dros y Pasg a 3 diwrnod rhwng y Nadolig a Dydd Calan.

Mae’r cwmni yn cynnig Cynllun Arian-yn-Ôl yn gysylltiedig ag Iechyd (lefel mynediad ar draul y Cwmni) a gall pob gweithwyr ddewis ymuno â chynllun pensiwn cyfrannol y Cwmni.

Dyddiad cau: 4pm 11 Mehefin 2019.  

Bydd y broses ddethol ar ffurf asesiad mewn canolfan asesu gydag ymgeiswyr llwyddiannus yn mynd ymlaen i gam cyfweld terfynol. 

More searches like this