Development Surveyor

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£32,095 - £34,576 per annum
Posted
17 May 2019
Closes
14 Jun 2019
Ref
225751089-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

SYRFÊWR DATBLYGU (Adeiladu o’r Newydd)

£32,095 - £34,576

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiffyn ac yn datblygu diwylliant a threftadaeth ein cymunedau.

Fel landlord cymdeithasol cofrestredig prif bwrpas CCG yw darparu tai rhent fforddiadwy i bobl sydd eu hangen. Rydym yn gorff annibynnol di-elw wedi ein cofrestru a’n reoleiddio gan Lywodraeth Cymru.

Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheini.

Fel Syrfêwr Datblygu fe fydd disgwyl i chi gynorthwyo wrth ddarparu gwasanaeth datblygu cynhwysfawr a gweithgar ac i gynorthwyo wrth ddatblygu a gweithredu Strategaeth Ddatblygu’r Cwmni a’r ddarpariaeth o dai newydd i’n cwsmeriaid, yn ogystal a gweithredu fel rhan o’r tîm Datblygu er mwyn sicrhau dyluniad, datblygiad a rheolaeth effeithiol, effeithlon a sensitif o’r stoc dai o fewn y Cwmni.

Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma gael BSc (Anrh) mewn Rheoli a Datblygiad Adeiladu neu Dai neu gyfatebol. Mae’r gallu i siarad cymraeg yn ddymunol yn y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i’n wefan 

DEVELOPMENT SURVEYOR (New Build)

Salary: £32,095 - £34,576 per annum

As North Wales’ largest housing association, Cartrefi Cymunedol Gwynedd provide quality, affordable homes and services to our tenants, and strive to protect and develop the culture and heritage of the communities we serve as we do so.

As a registered social landlord our primary purpose is to provide affordable rented homes to those in housing need. We are an independent not-for-profit organisation registered and regulated by the Welsh Government.

With over 6,300 homes, we are responsible for the management and maintenance of these properties.

As a Development Surveyor, you would be expected to assist in providing a comprehensive and proactive development service to assist in the development and implementation of the Company Development Strategy and the provision of new homes for our customers, and to operate as part of the Development team to ensure the effective, efficient and sensitive design, development and management of the housing stock within the Company.

It is essential that the post holder has a BSc (Hons) in Building or Housing Management & Development or equivalent. The ability to speak Welsh is desirable in this role.

Click apply below for further information and to download a copy of the application form. 

More searches like this