Casual / Relief Receptionist

Recruiter
Sport Wales
Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£9.00 (per hr) – (Subject to Pay & Grading Review)
Posted
17 May 2019
Closes
03 Jun 2019
Ref
HKSVG0306/SG-JW-CC
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Casual / Relief Receptionist
£9.00 (per hr) – (Subject to Pay & Grading Review)
 
Hours: - 08:30 – 5:00 (Casual)
Location: Sport Wales National Outdoor Centre – Plas Menai, Caernarfon.
 
We are looking for casual staff to provide holiday and short notice cover as a Receptionist.
 
In this busy role, you will be expected to operate the Reception desk and deal with all customer enquiries and provide administrative support to enable the efficient and effective operation of the Centre. You will also be required to deal with requests for the centre’s courses, facilities, conference rooms and accommodation from initial enquiry to confirmation.
 
It is essential that you possess good computer skills and have knowledge of computerised booking systems. We are looking for candidates who have administrative, reception and cash handling experience and you will also have previous experience of working in the outdoor sports sector a Sports Centre.
 
Due to the nature of the post it is essential that you have the ability to communicate through the medium of Welsh.
 
Closing date: Noon on Monday 3rd of June 2019.
 
We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community.
 
This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
 
 
Welsh Translation:
 
 
Derbynnydd Achlysurol / Llanw
£ 9.00 (yr awr) – (Yn amodol ar Adolygu Tâl a Graddfa)
 
Oriau: - 08:30 – 5:00 (Achlysurol)
Lleoliad: Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru – Plas Menai, Caernarfon.
 
Rydym yn chwilio am staff achlysurol i ddarparu gwasanaeth Derbynnydd ar fyr rybudd neu yn ystod cyfnod o wyliau. 
 
Yn y rôl brysur yma, bydd disgwyl i chi weithredu desg y Dderbynfa a delio â phob ymholiad gan gwsmeriaid a darparu cefnogaeth weinyddol i alluogi gweithredu’r Ganolfan yn effeithlon ac yn effeithiol. Hefyd bydd yn ofynnol i chi ddelio â cheisiadau am gyrsiau, cyfleusterau, ystafelloedd cynadledda a llety’r ganolfan, o’r ymholiad cychwynnol i gadarnhad.     
 
Mae’n hanfodol bod gennych chi sgiliau cyfrifiadurol da a gwybodaeth am systemau archebu cyfrifiadurol. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad gweinyddol, derbynfa a thrin arian a hefyd bydd gennych chi brofiad blaenorol o weithio yn y sector chwaraeon awyr agored mewn Canolfan Chwaraeon.
 
Oherwydd natur y swydd mae’n hanfodol eich bod yn gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg.                                
 
Dyddiad cau: Hanner dydd ar ddydd Llun y 3ydd o Fehefin 2019.
 
Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.
 
Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.