Head of Strategic Engagement

Location
Newport, Newport (Casnewydd), NP10 8AR
Salary
£48,650 - £58,185 per annum
Posted
09 May 2019
Closes
03 Jun 2019
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Head of Strategic Engagement

Qualifications Wales

Q2, Imperial Park, Newport NP10 8AR

Permanent, full time.  Requests for alternative working patterns, including Part Time, Job share and secondments, may be discussed at interview

Band 5 £48,650 - £58,185 per annum

We offer 30 days annual leave (in addition to public holidays and up to three days office closure at Christmas), flexible working arrangements and membership of the Civil Service Pension Scheme.

Are you a first-class communicator looking for an opportunity to make a real difference? We are looking for a Head of Strategic Engagement to lead a dynamic team in our forward-thinking organisation.

As the independent regulator of qualifications in Wales, we protect learners and promote public confidence. We reform qualifications to be fit for the future and we connect with a wide range of stakeholders to help us shape change in the education landscape.

Could your skills and experience help us build our corporate engagement to an ambitious new level? To find out more or to apply visit our website.

Closing date: 3 June 2019 - midday

 

Pennaeth Ymgysylltu'n Strategol

Cymwysterau Cymru

Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Parhaol, amser llawn.  Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad

Band 5 – ystod cyflog ££48,650 - £58,185

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Ydych chi'n gyfathrebwr gwych sy'n chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol? Rydym yn chwilio am Bennaeth Ymgysylltu Strategol i arwain tîm dynamig yn ein sefydliad blaengar.

Fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru, rydym yn diogelu dysgwyr ac yn ennyn hyder y cyhoedd. Rydym yn diwygio cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol, ac rydym yn cydweithio ag amrywiaeth eang o randdeiliaid er mwyn ein helpu i lywio newid ym myd addysg.

A allai eich sgiliau a'ch profiad chi ein helpu i ddatblygu ein gwaith ymgysylltu corfforaethol i lefel newydd uchelgeisiol? Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth neu wneud cais.

Dyddiad cau: 3 Mehefin 2019 – hanner dydd

More searches like this