Interpretation Officer

6 days left

Recruiter
Pembrokeshire Coast National Park Authority
Location
Pembroke Dock
Salary
£23,836 (pro rata)
Posted
03 May 2019
Closes
31 May 2019
Ref
Inter
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Interpretation Officer
Part time, permanent, 18.5 hours per week

Pembrokeshire Coast National Park is one of Britain’s most iconic and protected areas. A new and exciting position has arisen for a skilled Interpretation Officer who is passionate about the Pembrokeshire Coast National Park and who can help others discover more about what makes it so special.

The Interpretation Officer’s role is to produce and evaluate interpretation material aimed at engaging Pembrokeshire residents and visitors to improve their understanding and enjoyment of the National Park and contribute to the development of the Authority’s interpretation and communications plans and policies.

The Interpretation Officer will:

- Develop a range of interpretation material towards the delivery of the Authority’s interpretation plans.
- Promote and develop relationships with partners (external funders, communities and the Authority’s visitor attractions).
- Co-ordinate an understanding of the National Park, its principles, policies and purposes, for all exhibition and display material across the Authority.
- Research, draft and develop interpretation material in line with the agreed plans and budgets and to pursue funding opportunities.
- Manage commissions (including preparing briefs, tendering, appointing and monitoring external consultants) towards the research and production of interpretation material.

The ideal candidate will:

- Be educated to degree level in a relevant subject.
- Have a proven ability to generate quality written material to a high standard which is suitable for a variety of applications and audiences.
- Possess excellent knowledge of the range of media and techniques used in the interpretive process and an understanding of the key audiences for National Park messages.
- Have at least three years’ experience in the past 5 years working in-house producing interpretive material.
- Be able to communicate in English and Welsh and have excellent creative writing skills and ICT skills and hold a full driving licence.

Salary and Benefits:

Basic salary up to £23,836 (pro-rata), minimum 23 days’ holiday plus public holidays (pro-rata), local government pension scheme, flexible working arrangements.

The position will be based at our HQ in Pembroke Dock which is easily accessible with ample free parking.

Closing Date: 15/05/19
 
 
Welsh Translation:
 
 
Swyddog Dehongli
Rhan-amser, parhaol, 18.5 awr yr wythnos

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw un o ardaloedd mwyaf eiconig a gwarchodedig gwledydd Prydain. Mae swydd newydd a chyffrous wedi codi ar gyfer Swyddog Dehongli medrus sy'n angerddol am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac sy'n gallu helpu eraill i ddarganfod mwy am yr hyn sy'n ei wneud mor arbennig.

Rôl y Swyddog Dehongli yw cynhyrchu a gwerthuso deunydd dehongli gyda'r nod o ymgysylltu â thrigolion Sir Benfro ac ymwelwyr i wella eu dealltwriaeth a'u mwynhad o'r Parc Cenedlaethol ac i gyfrannu at y gwaith o ddatblygu cynlluniau a pholisïau dehongli a chyfathrebu yr Awdurdod.

Bydd y Swyddog Dehongli:

- Yn datblygu ystod o ddeunydd dehongli tuag at gyflwyno cynlluniau dehongli yr Awdurdod.
- Yn hyrwyddo a datblygu perthynas â phartneriaid (cyllidwyr allanol, cymunedau ac atyniadau yr Awdurdod i ymwelwyr).
- Yn cydlynu dealltwriaeth o'r Parc Cenedlaethol, ei egwyddorion, ei bolisïau a'i ddibenion ar gyfer pob arddangosfa a deunydd arddangos ar hyd a lled yr Awdurdod.
- Yn ymchwilio, drafftio a datblygu deunydd dehongli yn unol â'r cynlluniau a'r cyllidebau y cytunwyd arnynt a mynd ar drywydd cyfleoedd ariannu.
- Yn rheoli gwaith comisiwn (gan gynnwys paratoi briffiau, tendro, penodi a monitro ymgynghorwyr allanol) tuag at ymchwil a chynhyrchu deunydd dehongli.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol:

- Wedi’i addysgu i lefel gradd mewn pwnc perthnasol.
- Â gallu profedig i gynhyrchu deunydd ysgrifenedig o safon uchel ac sy’n addas ar gyfer amrywiaeth - gymwysiadau a chynulleidfaoedd.
- Â gwybodaeth rhagorol am yr ystod o gyfryngau a thechnegau a ddefnyddir yn y broses ddehongli a dealltwriaeth o gynulleidfaoedd allweddol i negeseuon y Parc Cenedlaethol.
- Bod ag o leiaf tair blynedd o brofiad yn y pum mlynedd diwethaf yn gweithio yn fewnol yn cynhyrchu deunydd dehongli.
- Â’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn meddu ar sgiliau ysgrifennu creadigol a sgiliau TGCh rhagorol ac yn dal trwydded yrru lawn.

Cyflog a Buddiannau:

Cyflog sylfaenol hyd at £23,836 (pro-rata), o leiaf 23 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau cyhoeddus (pro-rata), cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg.

Bydd y swydd wedi'i lleoli yn ein Pencadlys yn Noc Penfro sydd o fewn cyrraedd hwylus gyda digon o lefydd parcio am ddim.

Dyddiad Cau: 15/05/19