Public Services Ombudsman for Wales

Information Governance Manager

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£45,591 - £49,086
Posted
29 Apr 2019
Closes
20 May 2019
Ref
225737581
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Information Governance Manager

The Ombudsman investigates complaints from members of the public about unfair treatment or where they have received a poor service through some failure on the part of devolved public bodies in Wales.  The Ombudsman also investigates complaints that a member of a local authority in Wales may have breached their council’s statutory code of conduct for members. 

Salary  £45,591 - £49,086

The successful candidate will act as the Ombudsman’s designated Data Protection Officer and inform and advise the Ombudsman and his staff on their obligations under the GDPR and other data protection laws.  The Information Governance Manager will also oversee Information Governance and records management across the organisation and will be responsible for responding to requests under the Freedom of Information Act and/or Environmental Information Regulations (DPA/FOI/EIR) as well as Subject Access Requests in accordance with the law and within the statutory timescales.  A good understanding of the legislation governing the Ombudsman’s work will also be required.

The successful candidate must have at least 3 years experience in this field and hold either a Practitioner Certificate in Data Protection or an equivalent qualification.

Shortlisted candidates will be invited for interview on 4 June 2019.

Please click apply to visit website  

Closing on 20 May  2019.

Applications received after this date will not be considered.

 

Information Governance Manager

Mae’r Ombwdsmon yn ymchwilio i gwynion gan aelodau o’r cyhoedd am driniaeth annheg neu lle maent wedi derbyn gwasanaeth gwael trwy fethiant o ryw fath ar ran cyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae’r Ombwdsmon hefyd yn ymchwilio i gwynion bod aelod o awdurdod lleol yng Nghymru efallai wedi torri cod ymddygiad statudol eu cyngor ar gyfer aelodau.

Mae’r Ombwdsmon yn chwilio i benodi Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth (£45,591 - £49,086)

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithredu fel Swyddog Diogelu Data penodedig yr Ombwdsmon a bydd yn hysbysu a chynghori’r Ombwdsmon a’i staff o’u rhwymedigaethau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a deddfau diogelu data eraill. Bydd y Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth hefyd yn goruchwylio Llywodraethu Gwybodaeth a rheoli cofnodion ar draws y sefydliad a bydd yn gyfrifol am ymateb i geisiadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a /neu’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol  (DPA/FOI/EIR) yn ogystal â Cheisiadau am Fynediad at Ddata gan y Testun yn unol â’r gyfraith ac o fewn y graddfeydd amser statudol. Bydd dealltwriaeth dda o’r ddeddfwriaeth sy’n llywodraeth gwaith yr Ombwdsmon hefyd yn ofynnol.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus gael o leiaf 3 blynedd o brofiad yn y maes hwn a meddu ar naill ai Dystysgrif Ymarferydd mewn Diogelu Data neu gymhwyster cyfatebol.

Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd am gyfweliad ar 4 Mehefin 2019.

I wneud cais am y swydd hon, cyflwynwch y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal drwy e-bost at: recriwtio@ombwdsmon-cymru.org.uk erbyn 23:59 ar 20 Mai 2019.

Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.