Council's Standards Committee

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
Competitive
Posted
29 Apr 2019
Closes
17 May 2019
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Council's Standards Committee

The Isle of Anglesey County Council is looking for four independent members of the public to join its Standards Committee.

The independent member must not be

In relation to: The Isle of Anglesey County Council

 • a current or former county councillor
 • a current or former employee
 • the spouse/partner of:
 • a councillor

an employee

 • Any other county council, county borough council, national park authority or fire and rescue authority
 • a current councillor
 • a current employee
 • the spouse/partner of:
 • an employee
 • a councillor

if the applicant ceased to be a councillor or employee more than 12 months ago [starting on the date the applicant ceased to be a councillor/employee], s/he may apply​​

any community council

 • a current councillor
 • a current employee
 • the spouse/partner of:
 • a councillor
 • an employee

Precluded from holding office under section 80 of the Local Government Act

1972:

 • Subject to an undischarged bankruptcy order;
 • With a criminal conviction within the last 5 years where a sentence of imprisonment was passed (whether suspended or not) for a period of not less than three months
 • Disqualified from being a member of a council under Part III of the Representation of the People Act 1983

  Further information and an application form please click on apply and visit website

  Closing Date: 5pm on 17.05.2019

   

 • Swydd Wag i Aelod o'r Cyhoedd ymuno â Phwyllgor Safonau'r Cyngor

  Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn chwilio am bedwar aelod annibynnol o’r cyhoedd i ymuno â’r Pwyllgor Safonau.

  Ni ddylai aelod annibynnol fod,

  Wedi ei wahardd/gwahardd rhag bod yn aelod o gyngor o dan Ran III Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983.

  Mae mwy o wybodaeth a ffurflen gais ar gael drwy fynd i:

  Dyddiad Cau: 5yh ar 17.05.2019

  • o ran:
  • Cyngor Sir Ynys Môn:
  • yn gynghorydd ar hyn o bryd neu’n gyn-gynghorydd 
  • yn gyflogedig

rŵan neu yn y gorffennol

 • yn ŵr neu’n wraig neu’n bartner i:
  • gynghorydd
  • gweithiwr
 • unrhyw gyngor sir arall, cyngor bwrdeistref sirol, awdurdod parc cenedlaethol neu awdurdod tân ac achub:
 • yn gynghorydd ar hyn o bryd
 • yn gyflogedig ganddynt ar hyn o bryd
 • yn ŵr neu’n wraig neu’n bartner i:
  • gynghorydd
  • gweithiwr
 • os yw’r ymgeisydd wedi rhoi’r gorau i fod yn gynghorydd neu wedi rhoi’r gorau i weithio ers mwy na 12 mis yn ôl  [gan ddechrau ar y dyddiad y peidiodd yr ymgeisydd â bod yn gynghorydd/yn gyflogedig], gall ef/hi ymgeisio 

 

 • unrhyw gyngor cymuned
 • yn gynghorydd ar hyn o bryd
 • yn gyflogedig ar hyn o bryd
 • yn ŵr neu wraig neu’n bartner i:
 • gynghorydd
 • gweithiwr

Yn rhywun sydd wedi eu gwahardd rhag dal swydd o dan adran 80 Deddf Llywodraeth Leol

1972: 

 • Yn destun gorchymyn methdaliad sydd heb ei ryddhau;
 • Sydd ag euogfarn droseddol o fewn y 5 mlynedd diwethaf lle rhoddwyd dedfryd o garchar (p’un a oedd wedi’i gohirio ai peidio) am gyfnod o ddim llai na 3 mis

https://www.ynysmon.gov.uk/swyddwagarypwyllgorsafonau

More searches like this