Appointment of Chair - Natural Resources Wales

3 days left

Location
Pan Wales
Salary
up to £46,800 per annum
Posted
12 Apr 2019
Closes
22 May 2019
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Appointment of Chair - Natural Resources Wales

Remuneration - up to £46,800 per annum 

Time commitment - 72 days per annum

Initial appointment of between 2 and 4 years  

Location - Pan Wales

The Welsh Government is seeking a Chair for the Board of Natural Resources Wales (NRW) – could you be the person we are looking for?  Are you someone who cares about Wales – its environment, economy, culture and the well-being of future generations? 

If you believe you possess the passion, drive and ambition to lead an organisation responsible for sustainably managing and maintaining Wales’ natural resources, then the role of Chair of NRW might be for you.

If you are dynamic, committed and innovative and would like to help NRW to meet the challenges ahead, apply now. We’d like to hear from you if you have experience of leading a Board in developing, approving and monitoring a long-term strategy. 

The role of the Chair of NRW is to ensure the Board can provide effective leadership, defining and developing strategic direction and setting challenging objectives.  This means NRW can meet its aim of the sustainable management of the natural resources of Wales.  NRW currently employs approximately 1,900 staff which is made up of a mixture of permanent and fixed term appointments, apprentices, agency staff and secondees.  NRW’s total budget for 2019-20 is around £200m – made up of grant-in-aid from the Welsh Government, commercial income and charges from regulation. 

The closing date for receipt of applications is 22nd May 2019. 

Application forms received after this date will not be considered.  It is expected to hold interviews during the week commencing 8 July 2019.

It is the policy of the Welsh Government to promote and integrate equality of opportunity into all aspects of its business including appointments to public bodies.  Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy and maternity. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.

 

Cyfoeth Naturiol Cymru Penodi Cadeirydd

Tâl: Hyd at £46,800 y flwyddyn

Amser: 72 diwrnod y flwyddyn

Penodiad cychwynnol rhwng 2 a 4 blynedd

Lleoliad:   Ar draws Cymru

Mae Llywodraeth Cymru'n chwilio am Gadeirydd ar gyfer Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) - ai chi yw'r person rydyn ni'n chwilio amdano? Ydych chi'n poeni am Gymru - ei hamgylchedd, ei heconomi, ei diwylliant a lles cenedlaethau'r dyfodol?

Os ydych chi'n credu bod gennych yr angerdd, y brwdfrydedd a'r uchelgais i arwain y corff sy'n gyfrifol am reoli a chynnal adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd gynaliadwy, yna efallai mai swydd Cadeirydd CNC yw'r swydd i chi.

Os ydych chi'n berson deinamig, ymroddedig a blaengar ac os hoffech chi helpu CNC i wynebu heriau'r dyfodol, ymgeisiwch nawr. Os oes gennych brofiad o arwain Bwrdd i ddatblygu, cymeradwyo a monitro strategaeth hirdymor, rydyn ni am ichi gysylltu â ni.

Rôl Cadeirydd CNC yw sicrhau y gall y Bwrdd roi arweiniad effeithiol, pennu a datblygu cyfeiriad strategol a gosod amcanion anodd. Byddwch yn helpu CNC i wireddu ei hamcan o reoli adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd gynaliadwy. Mae CNC ar hyn o bryd yn cyflogi tua 1,900 o staff, yn gymysgedd o weithwyr parhaol a chyfnod penodol, prentisiaid, staff asiantaeth a phobl wedi'u secondio. Mae gan CNC gyllideb o ryw £200m ar gyfer 2019-20 - yn grantiau gan Lywodraeth Cymru, yn incwm masnachol ac yn dâl am reoleiddio.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 22 Mai 2019

Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn.  Rhagwelir y bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 8 Gorffennaf 2019.

Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a'i wneud yn rhan annatod o bob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus.  Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Cedwir at yr egwyddor o gystadleuaeth deg ac agored a phenodir ar sail teilyngdod.