Estates & Facilities Apprentice

Recruiter
Blue Octopus Team
Location
CH5 4BR
Salary
Salary £8,102.55 - £15,105.47 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
07 Mar 2019
Closes
04 Apr 2019
Ref
BLUE78969
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Estates & Facilities Apprentice BLUE78969
Deeside
Salary £8,102.55 - £15,105.47 per annum, based on a salary assessment and relevant experience

Here at Coleg Cambria, we have an exciting opportunity that has become available for a Estates Apprentice to join our team at our Deeside site.

As an Apprentice within the Estates team here at Coleg Cambria, you will work to obtain the skills, knowledge and experience to work successfully within an estates environment. The Estates team are an integral part of the inner workings of our college and alongside your colleagues you would be responsible for a varied range of tasks. Every day will be different! Your day could include assembling or moving of furniture, taking responsibility for the security of the college premises, small but important maintenance tasks within our staff offices, fixing or replacing any broken fixtures and fittings and setting up events spaces ready for internal and external events. 

As well as your usual day to day you will support the wider members of the estates teams including our College cleaning and grounds staff. This will give you the opportunity to grow into a valued member of the team. This is the perfect opportunity for somebody looking to make their first steps into their career in a role where they will be supported and encouraged to develop both individually and as part of the team.

To be successful in this position you will be an excellent team player, outgoing, a good problem solver and will have well developed ICT skills. The ability to speak fluent Welsh is desirable.

In return for your hard work and dedication we can promise you; a dedication to supporting you and your professional and personal development through training and development. We will also provide you with generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, a generous pension scheme, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

About Us

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Closing Date: 04/04/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Prentis Ystadau a Chyfleusterau 
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £8,102.55 - £15,105.47 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria mae gennym ni gyfle cyffrous i Brentis Ystadau ymuno â ni ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy.

Fel Prentis yn y tîm Ystadau, byddwch yn gweithio i feithrin y sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad i allu gweithio'n llwyddiannus mewn amgylchedd ystadau. Mae'r tîm Ystadau yn rhan annatod o waith mewnol ein coleg ac ochr yn ochr â'ch cydweithwyr, byddwch yn gyfrifol am gyflawni nifer o dasgau amrywiol. Bydd pob dydd yn wahanol! Efallai bydd eich diwrnod yn cynnwys cydosod neu symud dodrefn, bod yn gyfrifol am ddiogelwch adeiladau'r coleg, tasgau cynnal a chadw bychan, ond pwysig, yn swyddfeydd ein staff, gosod neu adnewyddu unrhyw osodiadau a ffitiadau sydd wedi torri a pharatoi lleoedd ar gyfer digwyddiadau mewnol ac allanol.

Yn ogystal â'ch dyletswyddau arferol, byddwch hefyd yn helpu aelodau'r timau ystadau ehangach, gan gynnwys staff glanhau a staff tiroedd y Coleg. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i chi ddatblygu i fod yn aelod gwerthfawr o'r tîm. Dyma gyfle perffaith i rywun sy'n dymuno dechrau eu gyrfa mewn swydd lle byddant yn cael cymorth a'u hannog i ddatblygu fel unigolyn ac fel aelod o dîm.

I lwyddo yn y swydd hon, byddwch yn aelod tîm ardderchog, yn glên, yn gallu datrys problemau’n dda, a bydd gennych chi sgiliau TGCh da hefyd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled ac ymroddiad, gallwn addo i chi: ymrwymiad i'ch helpu gyda'ch datblygiad proffesiynol a phersonol drwy hyfforddiant a datblygiad. Byddwn hefyd yn rhoi gwyliau blynyddol hael i chi, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar nifer o gyrsiau gyda’r hwyr y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd a llawer rhagor!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Yddwch yn ymwybodol bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau unrhyw swydd yn gynharach na'r dyddiad a restrir os ydym wedi derbyn lefel uchel o geisiadau. Fe fyddem yn argymell, os hoffech chi gael eich ystyried, eich bod chi'n cwblhau'r cais mor fuan â phosib.   

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.