External Funding Manager and Charity Director

Recruiter
Pembrokeshire Coast National Park Authority
Location
Pembroke Dock, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£29,636 - £32,878 Plus Benefits
Posted
13 Feb 2019
Closes
13 Mar 2019
Ref
EFMCD
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

External Funding Manager and Charity Director, Pembrokeshire 

12 months contract (maternity cover). This position is available as full time or part time and we also offer flexible working arrangements. 

An exciting and unique opportunity has arisen to fundraise and aid the conservation and management of the Pembrokeshire Coast National Park, one of the iconic designated landscapes of Wales and to lead a new environmental charity; The Pembrokeshire Coast National Park Trust. 

The External Fundraising Manager will; 

- Deliver fundraising Strategy across the Pembrokeshire Coast National Park Authority and charity to meet annual targets. 
- Work in a challenging environment and will need to balance generating funds with our role in managing the National Park, while meeting financial/grant management/reporting requirements and maintaining positive relationships across both organisations. 
- Manage the post-launch activity for the Pembrokeshire Coast National Park Trust, generating funds and developing it to become a high profile charity focusing on protecting and caring for the Pembrokeshire Coast National Park. 
- Support funding activity across the Pembrokeshire Coast National Park Authority to maximise the potential for securing external funds. 

The ideal candidate will; 

- Be highly motivated and innovative, you will have significant relevant experience in fundraising and be able demonstrate success in meeting/exceeding targets. 
- Be educated to degree level or significant relevant experience. 
- Have experience in working in a fundraising environment with demonstrable understanding of generating income and meeting/exceeding income targets from a wide range of funding sources. 
- Hold a full driving licence, Welsh language skills are desirable for this role. 

This is an interesting and challenging role that will make a difference. 

You may have experience of the following: Fundraising Development Manager, Major Donor Fundraising Manager, Fundraising and External Relations Manager, Fundraising Engagement Manager, Grants & Fundraising Manager, Trust Fundraiser. 

Salary and Benefits; 

Basic salary between £29,636 - £32,878, minimum 23 days’ holiday plus public holidays, local government pension scheme, flexible working arrangements. 

The position will be based at our HQ in Pembroke Dock which is easily accessible with ample free parking. 

Relocation Package Available for the right candidate.


Welsh translation:


Rheolwr Cyllid Allanol a Chyfarwyddwr Elusen, Sir Benfro 

Contract 12 mis (dros gyfnod mamolaeth). Mae'r swydd hon ar gael yn llawn amser neu'n rhan amser a hefyd cynigir trefniadau gweithio hyblyg. 

Mae cyfle cyffrous ac unigryw wedi codi i godi arian a chynorthwyo i warchod a rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, un o dirweddau dynodedig eiconig Cymru, ac i arwain elusen amgylcheddol newydd; Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. 

Bydd y Rheolwr Codi Arian Allanol; 

- Yn cyflwyno Strategaeth codi arian ar draws Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r elusen i gwrdd â thargedau blynyddol. 
- Yn gweithio mewn amgylchedd heriol, a bydd angen cadw’r ddysgl yn wastad rhwng codi arian â'n swyddogaeth o reoli'r Parc Cenedlaethol, tra'n bodloni gofynion ariannol/rheoli grantiau/cyflwyno adroddiadau, a chynnal perthynas gadarnhaol ar draws y ddau sefydliad. 
- Yn rheoli'r gweithgareddau ar ôl y lansio ar gyfer Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, codi arian, a datblygu’r ymddiriedolaeth i fod yn elusen proffil uchel sy'n canolbwyntio ar ddiogelu a gofalu am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. 
- Yn cefnogi gweithgareddau codi arian ar draws Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i wneud y gorau o'r posibiliadau o sicrhau cyllid allanol. 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol; 

- Yn llawn cymhelliant ac yn arloesol, yn meddu ar brofiad perthnasol sylweddol mewn dulliau codi arian, ac yn gallu dangos llwyddiant o gwrdd â thargedau neu ragori ar dargedau. 
- Wedi’i addysgu i lefel gradd neu â phrofiad perthnasol sylweddol. 
- Â phrofiad o weithio mewn amgylchedd codi arian gyda dealltwriaeth amlwg o greu incwm a chwrdd â thargedau incwm o ystod eang o ffynonellau ariannu neu ragori ar y targedau hynny. 
- Â thrwydded yrru lawn. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. 

Mae hon yn swydd ddiddorol a heriol fydd yn gwneud gwahaniaeth. 

Efallai y bydd gennych brofiad o'r canlynol: Rheolwr Datblygu Codi Arian, Rheolwr Codi Arian Rhoddwr Mawr, Rheolwr Codi Arian a Chysylltiadau Allanol, Rheolwr Ymgysylltu ar Godi Arian, Rheolwr Grantiau a Chodi Arian, Codi Arian i Ymddiriedolaeth. 

Cyflog a Buddion; 

Cyflog sylfaenol rhwng £29,636 - £32,878, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg. 

Canolfan waith y swydd fydd ein Pencadlys yn Noc Penfro, sy’n hawdd ei gyrraedd a digonedd o le parcio di-dâl. 

Mae Pecyn Adleoli ar gael i'r ymgeisydd iawn.