Appointment of a Vice President

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Competitive
Posted
12 Feb 2019
Closes
12 Mar 2019
Ref
225674843
Sectors
Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

THE NATIONAL LIBRARY OF WALES

Appointment of a Vice President

  • Can you help lead The National Library of Wales and make a significant difference to the diverse culture, society and the economy of Wales?
  • Are you passionate about Wales’ historical buildings and collections and do you have the capacity to think differently to help us to progress and achieve our objectives?
  • Do you want to help to inspire future generations by encouraging new and innovative ways to use and enjoy the Library’s services and vast collections?

Time Commitment: A minimum of 18 days per year for a four year term. This includes attendance at 5 meetings a year at The National Library of Wales in Aberystwyth. 

We are searching for a new Vice President who can help to lead the Library.

We want people who are ambitious, innovative thinkers; determined to make an impact, and who are committed to taking action to ensure that all the diverse communities in Wales can enjoy the benefits the Library and its collections have to offer.

As Vice President you should have the leadership, governance and interpersonal skills to undertake this key role, so you may represent the Library and work alongside the Chair; acting as the main contacts between the Board, Ministers and government officials. 

All Trustees should have a genuine interest and passion for the Library’s activities and its future development, as well an understanding of the responsibilities of Trusteeship. 

All trustees have individual and collective responsibility to the Welsh Government through the Minister for Culture, Tourism and Sport.

It is the policy of the Welsh Government and The National Library of Wales to promote and integrate equality of opportunity into all aspects of their business including appointments to public bodies. Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, sex, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, pregnancy or maternity.

For further information and to apply, please visit our website by clicking apply.

The closing date for applications is 12 March 2019. Application forms received after this date will not be considered.

You will be informed whether or not you are being invited to interview at least two weeks before the interviews are held.  If you are unable to attend an interview during this period would you please let us know as soon as possible in case alternative arrangements can be made.

 

LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU

Penodi Is-lywydd

  • Allech chi helpu i arwain Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gwneud gwahaniaeth sylweddol i ddiwylliant, cymdeithas ac economi amrywiol Cymru?
  • Oes gennych chi frwdfrydedd dros adeiladau hanesyddol a chasgliadau Cymru, ac a oes gennych y gallu i feddwl yn wahanol i'n helpu i ddatblygu a chyflawni ein hamcanion?
  • Hoffech chi helpu i ddylanwadu ar genedlaethau’r dyfodol drwy annog ffyrdd newydd ac arloesol o ddefnyddio a mwynhau gwasanaethau a chasgliadau eang y llyfrgell? 

Ymrwymiad amser: O leiaf 18 diwrnod y flwyddyn am gyfnod o bedair blynedd. Mae hyn yn cynnwys mynychu pum cyfarfod y flwyddyn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 

Rydym yn chwilio am is-lywydd newydd sy'n gallu helpu i arwain y llyfrgell.  Rydym am gael unigolion uchelgeisiol, sy’n feddylwyr arloesol ac yn benderfynol o gael effaith, ac sy'n ymroddedig i gymryd camau i sicrhau bod holl gymunedau amrywiol Cymru yn gallu mwynhau manteision yr hyn a gynigir gan y llyfrgell a'i chasgliadau.

Fel is-lywydd, dylech feddu ar y sgiliau arweinyddiaeth, llywodraethu a rhyngbersonol i gyflawni'r rôl hon, er mwyn cynrychioli'r llyfrgell a gweithio ochr yn ochr â'r cadeirydd, gan weithredu fel y prif gysylltiadau rhwng y bwrdd, gweinidogion a swyddogion y llywodraeth. 

Dylai'r holl ymddiriedolwyr fod â diddordeb ac angerdd gwirioneddol am weithgareddau'r llyfrgell a'i datblygiad yn y dyfodol, yn ogystal â deall cyfrifoldebau ymddiriedolaeth. 

Mae'r holl ymddiriedolwyr yn rhannu cyfrifoldeb ar y cyd ac yn unigol i Lywodraeth Cymru trwy'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth am y llyfrgell, efallai y byddwch am weld ei gwefan ar y rhyngrwyd: www.llyfrgell.cymru neu gallwch gysylltu â Carol Edwards trwy ffonio 01970 632923 neu anfon e-bost at: carol.edwards@llgc.org.uk.

Polisi Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw hyrwyddo a chyfuno cyfleoedd cyfartal ym mhob agwedd o'u busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesawir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp, a byddwn yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd sy'n gymwys i ymgymryd â swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol oherwydd oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd neu famolaeth.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ac i gyflwyno eich cais, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu, ar gyfer ymholiadau, anfonwch e-bost i penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Mawrth 2019. Nid ystyrir ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn.

Byddwch yn cael eich hysbysu ynghylch p'un a fyddwch yn cael gwahoddiad i gyfweliad ai peidio o leiaf dwy wythnos cyn cynnal y cyfweliadau.  Os nad ydych yn gallu dod i gyfweliad yn ystod y cyfnod hwn, a wnewch chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl rhag ofn bod modd gwneud trefniadau eraill.

Mae fersiynau print mawr, Braille a sain o'r hysbyseb hon ar gael ar gais drwy anfon e-bost i penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

More searches like this