Practitioner Manager

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade 9 £36,153 - £39,002 pro-rata
Posted
12 Feb 2019
Closes
27 Feb 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Cardiff Council

Adoption Register Wales - Practitioner Manager

Ref. CH50256824

Grade 9 £36,153 - £39,002 pro-rata

An opportunity has arisen to join the National Adoption Service for Wales’ in the leadership role for the new Adoption Register for Wales.

This is an exciting time for the Register as it launches its new bilingual on- line Service operated by Link Maker and providing managed access for adopters.

Fully funded by the Welsh Government, the Adoption Register for Wales has been managed by the National Adoption Service since September 2015. The Register provides pan Wales linking and matching services for Welsh children with a plan for adoption. It does this through an on-line linking service and hosting family finding events for Welsh regional adoption services and voluntary adoption agencies, reaching out to other parts of the UK for matches, including through their Registers, where that is appropriate.

The Adoption Register Wales - Practitioner Manager will be responsible for the day to day running of the on-line register, other family finding activities and reporting as well as informing the strategic development of adoption services across Wales. The successful candidate will join us in the early days of the new on-line service and have a role in embedding best practice for this arrangement as well as maintaining other services such as Exchange and Activity days.

You will have knowledge, skills and experience of working within the area of
permanency planning and adoption, the ability to think innovatively and provide leadership in promoting best practice. Joining the small central coordinating team of the National Adoption Service you will work to the NAS Policy and Practice Officer and closely with colleagues to oversee the budget and the Register support team as well as contribute to the broader developmental agenda.

This post is subject to Disclosure and Barring Service Enhanced checks.
Safeguarding and Child Protection are key priorities for the Council. We aim to support children and vulnerable adults to ensure they are as safe as they can possibly be. Our services and schools are committed to ensuring the safety and protection of all children and vulnerable adults, and will take action to safeguard their well-being, and acknowledge that children and vulnerable adults have a right to protection. This is supported in the general ethos of the Council and all schools.

This post is part time and will work 21.00 hours per week.

Closing date is 27th of February

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve.

Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from under represented individuals: aged under 25 not in employment, education or training from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community able to communicate fluently in Welsh

 

Cyngor Caerdydd

Rheolwr Ymarferwyr Cofrestr Mabwysiadu Cymru

Cyf. CH50256824 Gradd 9 £36,153 - £39,002 pro-rata

Mae cyfle wedi codi i ymuno â Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn arwain Cofrestr Mabwysiadu Cymru newydd.

Dyma gyfnod cyffrous i’r Gofrestr wrth iddi lansio ei gwasanaeth ar-lein dwyieithog newydd, sy’n cael ei gweithredu gan Link Maker, ac sy’n cynnig mynediad a reolir i fabwysiadwyr.

Wedi’i hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, mae Cofrestr Mabwysiadu Cymru wedi cael ei rheoli gan Wasanaeth Mabwysiadu Cymru ers mis Medi 2015. Mae’r Gofrestr yn darparu gwasanaethau cysylltu a pharu ledled Cymru i blant Cymru, gyda chynllun mabwysiadu. Mae’n gwneud hyn drwy wasanaeth cysylltu ar-lein a chynnal digwyddiadau dod o hyd i deuluoedd i wasanaethau mabwysiadu rhanbarthol Cymru ac asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol, gan gysylltu â rhannau eraill o’r DU i ddod o hyd i barau, gan gynnwys eu Cofrestrau, lle y bo’n briodol.

Bydd Cofrestr Mabwysiadu Cymru - Rheolwr Ymarferwyr yn gyfrifol am redeg y gofrestr ar-lein o ddydd i ddydd, gweithgareddau canfod teuluoedd eraill ac adrodd ynghyd â llywio datblygiad strategol gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â ni ar ddechrau’r gwasanaeth ar-lein ac yn meddu ar rôl i ymgorffori arfer gorau ar gyfer y drefn, ynghyd â chynnal gwasanaethau eraill megis dyddiau Cyfnewid a Gweithgareddau Byddwch yn meddu ar wybodaeth, sgiliau a phrofiad o weithio yn y maes cynllunio a mabwysiadu parhaol, y gallu i feddwl yn arloesol ac arwain o ran hyrwyddo arfer gorau.

Gan ymuno â thîm cydlynu bychan a chanolog y Gwasanaeth Mabwysiadu
Cenedlaethol, byddwch yn gweithio o dan Swyddog Polisi ac Ymarfer GMC ac yn cydweithio’n agos â chydweithwyr i oruchwylio’r gyllideb a thîm cymorth y Gofrestr ynghyd â chyfrannu at yr agenda datblygu ehangach.

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch â Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

suzanne.griffiths@adoptcymru.com neu ffoniwch 029 2087 3927 Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion yn ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles.

Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swydd ran amser yw hon, a bydd y deiliad yn gweithio 21.00 awr yr wythnos.

Dyddiad cau 27 Chwefror

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad mawr yn y sector cyhoeddus, mae'n bwysig inni ein bod yn cefnogi lles meconomaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yn well.

Felly, er nad yw'n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, sef y rhai: dan 25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant o’n cymunedau lleol, gan gynnwys yn benodol unigolion o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg