COMMUNITY EMPLOYMENT MENTOR

Location
Ebbw Fach South - Abertillery
Salary
Scp 27 – 32 £24,175 - £28,486pa
Posted
08 Feb 2019
Closes
21 Feb 2019
Ref
225672327
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

COMMUNITY EMPLOYMENT MENTOR

 Salary Scp 27 – 32 £24,175 - £28,486pa

Full Time Post (37 hours)

Maternity Cover up until the end of December 2019

Based in Ebbw Fach South - Abertillery

The Welsh Government’s Communities for Work Plus programme will provide the infrastructure to support the ongoing delivery of Communities for Work. It will take forward the learning from the Lift Programme, and enable Lead Delivery Bodies to enhance their employment focused support for those, often with complex barriers, who are furthest from the labour market.

The programme will support individuals who are in or at risk of poverty, consistent with the obligations under the Well-Being of Future Generations (Wales) Act. It will work with key stakeholders such as Families First, Flying Start and Supporting People in providing pathways between programmes in order to provide interventions and support to prevent worklessness and economic inactivity. It will provide support for participants who fall outside the currently tightly defined geographical boundaries and eligibility criteria of Communities for Work and other ESF funded programmes.

The role of the Community Employment Mentor will be to provide intensive one to one mentoring to participants to help them identify and take practical steps to overcome barriers preventing them taking up identified training and employment.

The postholder will support a caseload of participants by developing and implementing individual action plans while actively promoting the services of the programme to a wide range of stakeholders.

The Community Employment Mentor will empower, motivate and support participants to move into and, most importantly, sustain employment, as well as supporting participants to progress while in work.

For an informal discussion, please contact Greg Paulsen on 01495 304352.

For an application pack, visit our website by clicking apply and click on Vacancies. An Enhanced DBS check is required. No CVs accepted. Applicants will only be contacted if they are successful in securing an interview.

Closing date for applications: 21st February 2019 at 10am

Interview date: Week commencing 4th March 2019

GAVO is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults

 

 

 

MENTOR CYFLOGAETH YN Y GYMUNED

Cyflog Scp 27 – 32 £24,175 - £28,486 y flwyddyn

Swydd lawn amser (37 awr)

Clawr Mamolaeth i diwedd Rhagfyr 2019

Wedi ei lleoli yn Ebwy Fach, y De - Abertyleri

Bydd rhaglen Cymunedau am Waith a Mwy Llywodraeth Cymru yn darparu'r seilwaith i barhau i gyflwyno Cymunedau am Waith. Bydd yn rhoi hwb i'r hyn a ddysgir gan y Rhaglen Esgyn, a bydd yn galluogi Cyrff Cyflenwi Arweiniol i gynyddu’r cymorth sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth i rai sydd â rhwystrau cymhleth yn aml ac sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.

Bydd y rhaglen yn cefnogi unigolion sydd mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi, yn gyson â'r rhwymedigaethau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol fel Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg a Chefnogi Pobl wrth ddarparu llwybrau rhwng rhaglenni er mwyn darparu ymyriadau a chymorth i atal diweithdra ac anweithgarwch economaidd. Bydd yn darparu cymorth i gyfranogwyr sydd ar hyn o bryd y tu allan i'r ffiniau daearyddol sydd wedi eu diffinio'n fanwl a meini prawf cymhwyster Cymunedau ar Waith a rhaglenni eraill a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Rôl y Mentor Cyflogaeth yn y Gymuned fydd darparu mentora dwys un i un i gyfranogwyr i'w helpu i nodi rhwystrau sy'n eu hatal rhag cymryd hyfforddiant a chyflogaeth a nodwyd, a chymryd camau ymarferol i oresgyn y rhwystrau hynny.

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi llwyth achosion o gyfranogwyr drwy ddatblygu a gweithredu cynlluniau gweithredu unigol, gan hyrwyddo gwasanaethau'r rhaglen i amrywiaeth eang o randdeiliaid.

Bydd y Mentor Cyflogaeth yn y Gymuned yn grymuso, cymell a chefnogi cyfranogwyr i symud at gyflogaeth, ac, yn bwysicaf oll, cynnal cyflogaeth, yn ogystal â chynorthwyo cyfranogwyr i ddatblygu wrth weithio.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Greg Paulsen ar 01495 304352.

I gael pecyn ymgeisio ewch i www.gavowales.org.uk a chlicio ar ‘Vacancies’. Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 21fed Chwefror 2019 am 10 yb

Dyddiad y cyfweliad: Wythnos yn cychwyn 4ydd Mawrth 2019

Mae GAVO wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed