Nursery Assistants

1 day left

Location
SA31 3EP, Carmarthen
Salary
£9.20 per hour
Posted
07 Feb 2019
Closes
18 Feb 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

The University of Wales Trinity Saint David is advertising for Nursery Assistants.

Hours are available from 16 to 23 per week, on a permanent or fixed term basis.

Salary: £9.20 per hour (inclusive of supplements)

Gamfa Wen Nursery, Carmarthen Campus

The Gamfa Wen Nursery is a purpose built building which offers a bright, friendly, and stimulating environment for children of varied backgrounds. It has strong links with the School of Early Childhood at the University of Wales Trinity Saint David which is renowned in Wales for its expertise. The Gamfa Wen accepts children from 0 to 5 years old.

The focus of the Nursery Assistant post will be to provide a child-centred environment where the children are cared for in a safe, secure and happy atmosphere, where their individual needs are met and innovative methods are implemented to enhance each individual child’s development within the group setting.

- The posts are subject to a Disclosure & Barring (DBS) Check.

- The ability to communicate and work through the medium of Welsh is essential for these posts.

Closing date: 18th February 2019, 5pm

For further information about the positions and an application form, visit the University's website: www.uwtsd.ac.uk/jobs/

Applicants who have questions about the posts, or who are interested in different hours, please contact Nia Maynard (nia.maynard@uwtsd.ac.uk) / 01267 676645

Please note: in order to apply and be considered for the posts you will need to complete an application form, as CVs are only accepted as supporting documents to a completed form. 

As part of any recruitment process, UWTSD collects and processes personal data relating to job applicants. Please refer to the Job Applicant Privacy Notice, here: www.uwtsd.ac.uk/jobs/

Vacancy Reference: 00931

 

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hysbysebu'r ar gyfer Cynorthwywyr Meithrin.

Oriau ar gael rhwng 16 a 23 yr wythnos, ar sail barhaol neu dymor sefydlog.

Cyflog: £9.20 yr awr (gan gynnwys atchwanegiadau)

Meithrinfa Y Gamfa Wen, Campws Caerfyrddin

Adeiladwyd meithrinfa Y Gamfa Wen i’r pwrpas ac mae’n cynnig amgylchedd braf, cyfeillgar ac ysgogol i blant o amrywiol gefndiroedd. Mae ganddi gysylltiadau cryf ag Ysgol Plentyndod Cynnar, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n enwog ar draws Cymru am ei harbenigedd. Mae’r Gamfa Wen yn derbyn plant o 0 i 5 oed.

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp.

- Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

- Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hon.

Dyddiad cau: 18 Chwefror 2019, 5yp

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Ymgeiswyr sydd â chwestiynau am y swyddi, neu sydd â diddordeb mewn oriau gwahanol, cysylltwch â Nia Maynard (nia.maynard@uwtsd.ac.uk) / 01267 676645

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swyddi bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi. Cyfeiriwch at yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, yma: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Cyfeirnod Swydd: 00931