Lecturer in GCSE English BLUL77414

6 days left

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside & Wrexham
Salary
£22,827 - £38,629 per annum pro-rata / £20.40 - £34.52 per hour (includes holiday pay)
Posted
30 Jan 2019
Closes
27 Feb 2019
Contract Type
Contract

Fixed Term Contract until 31st August 2019, Casual Hourly Paid

Are you passionate about what you do and looking for a role where you can share your skills and industry knowledge with others?

If so, then this could be the perfect opportunity for you!

Here at Coleg Cambria, we are now looking for a Lecturer in GCSE English to join us on a fixed term contract until 31st August 2019. This is a casual, hourly paid role.

Within the role, you will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students’ work, liaise with awarding bodies and conduct exam invigilation as required. You will provide educational guidance, support and counselling for all students and complete and produce the agreed deadlines documentation such as; registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation, student reports and absence reports.

So, if you are qualified to Degree level (or equivalent Level 6 qualification) in a relevant specialist subject area and hold a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE and City & Guilds 7407, then we want to hear from you.

We’re looking for a creative, innovative and imaginative individual who can display energy and enthusiasm in the learning environment. You’ll have excellent communication and interpersonal skills, be open and responsive to the needs of others and recognise and make students aware of their strengths and development needs. Demonstrating an understanding of current developments within your own specialist area, you will be able to identify, interpret and apply specific knowledge to practice and assess the outcomes of learning and learner achievements.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

About Us

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Closing Date: 27/02/2019

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

 

Darlithydd Saesneg TGAU

Glannau Dyfrdwy a Wrecsam

Cyflog £22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Contract cyfnod penodol tan 31 Awst 2019, swydd achlysurol a delir fesul awr

Ydych chi’n angerddol am eich gwaith ac yn chwilio am swydd lle gallwch chi rannu eich sgiliau a’ch gwybodaeth am y diwydiant gydag eraill?

Os felly, gallai’r swydd hon fod yn gyfle perffaith i chi!

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Ddarlithydd Saesneg TGAU i ymuno â ni ar gontract cyfnod penodol tan 31 Awst 2019. Dyma swydd achlysurol sy’n cael ei thalu fesul awr.

Yn y swydd hon, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw.  Byddwch yn rhoi arweiniad, cymorth a chyngor addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn cwblhau a chynhyrchu dogfennau y cytunwyd arnynt fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb, erbyn y dyddiad cau.

Os oes gennych gymhwyster lefel gradd (neu gymhwyster lefel 6 cyfwerth ) mewn maes pwnc arbenigol perthnasol, a bod gennych gymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR a City & Guilds 7407, yna hoffem glywed gennych chi.

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol, arloesol a llawn dychymyg, sy'n gallu dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.  Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, ac yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill.  Byddwch yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu’r myfyrwyr a’u gwneud yn ymwybodol ohonynt hefyd.  Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun, yn ogystal â chanfod, dehongli ac addasu gwybodaeth benodol i’w harfer.  Byddwch yn asesu deilliannau dysgu a chyflawniadau dysgwyr hefyd.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Dyddiad Cau: 27/02/2019

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 

Apply for Lecturer in GCSE English BLUL77414

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document or cover letter must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.