Non-executive Member, Advisory Committee for Wales

3 days left

Recruiter
OFCOM WALES
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Ofcom will pay an annual fee
Posted
31 Jan 2019
Closes
24 Feb 2019
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Non-executive Member, Advisory Committee for Wales

Ofcom is the independent regulator and competition authority for the UK communications industries, with responsibilities across television, radio, postal services, telecommunications and wireless communications services. The Advisory Committee for Wales provides advice to Ofcom about the interests and opinions of people living in Wales on all communications matters within Ofcom’s remit

The Committee strives to ensure that Ofcom’s work is informed by the widest possible understanding of the experience of consumers and citizens in Wales, capturing the distinctive needs of people living here

The committee meets up to 5 times per year and all members are asked to commit to a total of 12 days’ work per year for which Ofcom will pay an annual fee.

Essential Skills/Experience

Applicants will be able to demonstrate:

  • Knowledge and/or experience in one or more of the communication sectors Ofcom regulates
  • Understanding of Ofcom’s role and responsibilities in a complex political landscape
  • Understanding of Wales’ diverse economy, society and culture
  • The ability to understand and articulate the varied needs and views of citizens and consumers in Wales
  • Effective communication skills and the ability to work as part of a committee

Ofcom is an equal opportunities employer. It wishes to reflect the diversity of contemporary UK society and is actively seeking to recruit colleagues from all cultural and ethnic backgrounds as well as those who have a disability. Ofcom guarantees an interview to disabled candidates who meet all the essential criteria. The ability to speak Welsh is desirable and we welcome applications in Welsh

Members must exercise careful judgement to ensure that their position on this Committee is not perceived to be in conflict with any other activities, professional or otherwise.

To apply

For more information, visit ‘Current Vacancies’ on the Advisory Committee for Wales section of the Ofcom website or contact Liz Nash: liz.nash@ofcom.org.uk or 029 2046 7204

The closing date for applications is 23.59 on Sunday 24 February 2019. Interviews will take place in Cardiff on Thursday 21 March

Aelod Anweithredol, Pwyllgor Cynghori Cymru

Ofcom yw’r rheoleiddiwr annibynnol a’r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer y diwydiannau cyfathrebiadau, â chyfrifoldebau am wasanaethau teledu, radio, telathrebu, gwasanaethau cyfathrebiadau di-wifr a gwasanaethau post. Mae Pwyllgor Cynghori Cymru yn rhoi cyngor i Ofcom ynghylch buddiannau a barn pobl sy’n byw yng Nghymru ar yr holl faterion cyfathrebu sydd o fewn cylch gwaith Ofcom.

Mae’r Pwyllgor yn ymdrechu i sicrhau bod gwaith Ofcom yn cael ei weithredu gyda’r dealltwriaeth ehangaf posibl o brofiadau defnyddwyr a dinasyddion yng Nghymru, gan dalu sylw i anghenion unigryw ei thrigolion

Mae’r pwyllgor yn cwrdd ryw 5 gwaith y flwyddyn a bydd angen i’r holl aelodau ymrwymo i gyfanswm o 12 diwrnod o waith y flwyddyn gydag Ofcom yn talu ffi flynyddol amdano.

Sgiliau angenrheidiol/Profiad

Dylai’r ymgeiswyr allu dangos:

  • Gwybodaeth a/neu brofiad mewn un neu ragor o’r sectorau cyfathrebu a gaiff eu rheoleiddio gan Ofcom
  • Dealltwriaeth o swyddogaeth a chyfrifoldebau Ofcom mewn tirwedd wleidyddol gymhleth
  • Dealltwriaeth o ddatblygiadau yn economi, cymdeithas a diwylliant amrywiol Cymru
  • Y gallu i ddeall a chyfleu anghenion a safbwyntiau amrywiol dinasyddion a defnyddwyr yng Nghymru.
  • Sgiliau cyfathrebu effeithiol a’r gallu i weithio fel rhan o bwyllgor

Mae Ofcom yn gyflogwr cyfle cyfartal. Mae’n dymuno adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas gyfoes y DU ac yn ymdrechu i recriwtio cydweithwyr o bob cefndir diwylliannol ac ethnig a’r rheini sydd ag anabledd. Mae Ofcom yn sicrhau cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy’n cwrdd y gofynion anghenrheidiol. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau Cymraeg

Mae angen i aelodau i bwyso a mesur yn ofalus i sicrhau na fydd eu lle ar y Pwyllgor hwn yn ymddangos fel pe bai’n gwrthdaro ag unrhyw weithgareddau eraill, yn broffesiynol neu fel arall.

Cyflwyno cais

Am ragor o wybodaeth ewch i ‘Swyddi Gwag’ yn adran Pwyllgor Cynghori Cymru ar wefan Ofcom neu cysylltwch â Liz Nash:

liz.nash@ofcom.org.uk neu

029 2046 7204

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau yw 23.59 ar Ddydd Sul 24 Chwefror 2019.

Cynhelir y cyfweliadau yng Nghaerdydd ar Ddydd Iau 21 Mawrth.

 

More searches like this