Equine Yard Staff BLUE76995

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Northop, Mold
Salary
£16,800 - £16,900 pro rata, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
21 Jan 2019
Closes
18 Feb 2019
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Here at Coleg Cambria, we are now looking for Equine Yard Staff to join us on a 6 month fixed term contract and assist in the general running of the equine yard. Providing support to the Equine Outreach & Yard Manager and it will be your responsibility to ensure that duties are rotated and the needs of the horses are met.

Promoting the facilities of the College, you will ensure the facilities are kept in a clean and safe condition and that all stabled horses are exercised or turned out daily. You will also administer treatment to horses as directed and assist with running equine events and competitions.

You’ll need to be educated to Level 3 as a minimum in an Equine related subject and have previous equine yard experience. With an outgoing and positive personality, you will be able to work to a high standard with limited supervision and have a customer focused approach to your work. We’ll also need you to have excellent communication skills and be able to work well as part of a team in order to achieve a common target.

A teaching/instructing related qualification would be an advantage, as would a first aid qualification, however these are not essential.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

About Us

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Closing Date: 18/02/2019

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Staff Iard yr Uned Geffyleg

Llaneurgain

Cyflog £16,800 - £16,900 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Contract Cyfnod Penodol 6 mis (Cyfnod Mamolaeth), Llawn Amser 

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Staff Iard yr Uned Geffyleg i ymuno â ni mewn swydd contract cyfnod penodol 6 mis i gynorthwyo yn gyffredinol i redeg yr iard geffyleg. Byddwch yn rhoi cymorth i’r Rheolwr Allgymorth a’r Iard Geffyleg, ac yn gyfrifol am sicrhau bod y dyletswyddau’n cael eu cylchdroi a bod anghenion y ceffylau yn cael eu bodloni.

Gan hyrwyddo cyfleusterau’r coleg, byddwch yn sicrhau bod y cyfleusterau yn lân a diogel, a bod pob ceffyl sydd wedi ei stablu yn cael ymarfer neu ei droi allan bob dydd. Byddwch yn rhoi triniaethau i geffylau yn ôl y cyfarwyddyd hefyd, a chynorthwyo gyda chynnal digwyddiadau a chystadlaethau ceffyleg. 

Bydd angen cymhwyster Lefel 3 o leiaf mewn pwnc sy’n gysylltiedig â cheffylau, a phrofiad o weithio mewn iard geffyleg.  Bydd gennych bersonoliaeth glên a chadarnhaol, ac yn gallu gweithio i safon uchel gyda dim ond ychydig o oruchwyliaeth. Bydd gennych ddull gweithio sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Bydd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog arnoch a gallu i weithio fel aelod o dîm er mwyn cyflawni targed cyffredin y tîm.

Byddai’n fanteisiol petai gennych gymhwyster addysgu / hyfforddi neu dystysgrif cymorth cyntaf, ond nid ydynt yn hanfodol.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Dyddiad Cau: 18/02/2019

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.