National Park Management Plan Officer (2 Year Contract)

Recruiter
Brecon Beacons National Park Authority
Location
Brecon, Powys
Salary
£31,401 - £34,106
Posted
18 Jan 2019
Closes
15 Feb 2019
Ref
HKRJY2901/SG-MI
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

National Park Management Plan Officer (2 Year Contract) 
Brecon, Powys (with travel within the Brecon Beacon National Park boundaries) 

About Us 

Brecon Beacons National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Brecon Beacons National Park. 

We’re looking for a National Park Management Plan Officer to join us on a two year fixed-term contract and help produce our National Park Management Plan (NPMP). This plan will ensure the Park is effectively managed and able to be enjoyed by the general public for years to come. 

The Benefits 

- Salary of £31,401 - £34,106 per annum 
- Pension 
- Offices based in one of the UK’s most beautiful sites 
- Take on a rewarding contract where you can make a real impact 
- 21 days’ holiday per annum (rising with service) plus eight public holidays and two extra statutory days 

The Role 

As the National Park Management Plan Officer, you’ll produce, consult and publish the National Park Management Plan (NPMP), Sustainability Appraisal and Strategic Environmental Assessment. 

Working in consultation with Authority Members, staff and partner organisations, you will: 

- Review the NPMP’s policies and priorities 
- Deliver the Strategic Environmental Assessment, Sustainability Appraisal, Habitats Regulations Assessment and Equality Impact Assessment of the Plan, its policies and actions 
- Respond to internal and external consultation, surveys and queries 
- Track process on the delivery of NPMP actions and identify any gaps 
- Act as the Responsible Officer for the Landscape Character Assessment of the National Park 

About You 

To join us as our National Park Management Plan Officer, you’ll need: 

- Experience of working in planning or countryside management, in the context of a protected landscape, and knowledge of relevant national and international policies 
- Experience of public engagement or working with statutory, public and voluntary organisations and the general public 
- Knowledge of the Strategic Environmental Assessment and Habitat Regulations Assessment 
- A recognised qualification in planning, countryside management, protected landscapes or a related discipline 
- A full, valid driving licence 

Other organisations may call this role NPMP Officer, National Park Plan Manager, Protected Landscape Plan Officer, Countryside Management Plan Officer, Countryside Management Project Manager, Planning Officer, Planner or Park Plan Manager. 

The closing date for applications is the 29th January 2019, with interviews scheduled to be held on the 6th February 2019. 

So, if you’re looking to do something great as a National Park Management Plan Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency. 

Swyddog Cynllun Rheolaeth y Parc Cenedlaethol (Contract 2 Flynedd) 
Aberhonddu, Powys (gyda theithio o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) 

Amdanom ni 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Rydym yn chwilio am Swyddog Cynllun Rheolaeth y Parc Cenedlaethol i ymuno â ni ar gontract tymor sefydlog dwy flynedd a helpu i gynhyrchu ein Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol (NPMP). Bydd y cynllun hwn yn sicrhau bod y Parc yn cael ei reoli'n effeithiol ac y gall y cyhoedd ei fwynhau am flynyddoedd i ddod. 

Y Buddion 

- Cyflog o £ 31,401 - £ 34,106 y flwyddyn 
- Pensiwn 
- Swyddfeydd wedi'u lleoli yn un o safleoedd mwyaf prydferth y DU 
- Cymerwch gytundeb gwerth chweil lle gallwch chi gael effaith go iawn 
- 21 diwrnod o wyliau y flwyddyn (yn codi gyda'r gwasanaeth) ynghyd â wyth gwyliau cyhoeddus a dau ddiwrnod statudol ychwanegol 

Y Rôl 

Fel Swyddog Cynllun Rheolaeth y Parc Cenedlaethol, byddwch chi'n cynhyrchu, ymgynghori a chyhoeddi Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol (NPMP), Gwerthusiad Cynaliadwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Strategol. 

Gan weithio mewn ymgynghoriad ag Aelodau'r Awdurdod, staff a sefydliadau partner, byddwch yn: 

- Adolygu polisïau a blaenoriaethau'r NPMP 
- Cyflawni'r Asesiad Amgylcheddol Strategol, Arfarniad Cynaliadwyedd, Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ac Asesiad Effaith Cydraddoldeb y Cynllun, ei bolisïau a'i weithredoedd 
- Ymateb i ymgynghoriad mewnol ac allanol, arolygon ac ymholiadau 
- Olrhain y broses ar gyflawni gweithredoedd NPMP a nodi unrhyw fylchau 
- Gweithredu fel Swyddog Cyfrifol ar gyfer Asesiad Cymeriad Tirwedd y Parc Cenedlaethol 

Amdanat ti 

I ymuno â ni fel Swyddog Cynllun Rheolaeth y Parc Cenedlaethol, bydd angen: 

- Profiad o weithio mewn cynllunio neu reoli cefn gwlad, yng nghyd-destun tirwedd a ddiogelir, a gwybodaeth am bolisïau cenedlaethol a rhyngwladol perthnasol 
- Profiad o ymgysylltu â'r cyhoedd neu weithio gyda sefydliadau statudol, cyhoeddus a gwirfoddol a'r cyhoedd yn gyffredinol 
- Gwybodaeth o'r Asesiad Amgylcheddol Strategol a'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 
- Cymhwyster cydnabyddedig mewn cynllunio, rheoli cefn gwlad, tirweddau gwarchodedig neu ddisgyblaeth gysylltiedig 
- Trwydded yrru lawn, ddilys 

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon Swyddog NPMP, Rheolwr Cynllun y Parc Cenedlaethol, Swyddog Cynllun Tirwedd Gwarchodedig, Swyddog Cynllun Rheoli Cefn Gwlad, Rheolwr Prosiect Rheoli Cefn Gwlad, Swyddog Cynllunio, Cynllunydd neu Reolwr Cynllun Parciau. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 29 Ionawr 2019, gyda chyfweliadau wedi'u trefnu i'w gynnal ar 6 Chwefror 2019. 

Felly, os ydych chi'n edrych i wneud rhywbeth gwych fel Swyddog Cynllun Rheolaeth y Parc Cenedlaethol, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth. 

More searches like this