RENT AND INCOME OFFICER

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
Competitive
Posted
17 Jan 2019
Closes
14 Feb 2019
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

SWYDDOG RHENT AC INCWM

Dros dro hyd at 31/03/20

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiffyn ac yn datblygu diwylliant a threftadaeth ein cymunedau. 

Fel landlord cymdeithasol cofrestredig prif bwrpas CCG yw darparu tai rhent fforddiadwy i bobl sydd eu hangen. Rydym yn gorff annibynnol di-elw wedi ein cofrestru a’n reoleiddio gan Lywodraeth Cymru. 

Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheini. 

Fel Swyddog Rhent ac Incwm fe fydd disgwyl i chi ddarparu gwasanaeth rheoli incwm effeithiol sy'n uchafu incwm sy’n ddyledus ac sy’n cael ei gasglu gan y Gymdeithas drwy fonitro taliadau yn agos, cyfathrebu yn effeithiol gyda’r tîm rheoli incwm, darparu cyngor a chefnogaeth i gwsmeriaid a dilyn polisi a gweithdrefnau CCG.

Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma gael safon addysg dda (cyfatebol i 5 TGAU gradd C neu uwch). Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i’n wefan www.ccgwynedd.org/careers

 

RENT AND INCOME OFFICER

Temporary up to 31/03/20

As North Wales’ largest housing association, Cartrefi Cymunedol Gwynedd  provide quality, affordable homes and services to our tenants, and strive to protect and develop the culture and heritage of the communities we serve as we do so. 

As a registered social landlord our primary purpose is to provide affordable rented homes to those in housing need. We are an independent not-for-profit organisation registered and regulated by the Welsh Government. 
With over 6,300 homes, we are responsible for the management and maintenance of these properties. 

As a Rent and Income Officer, you will be expected to deliver an effective income management service which maximises the income due to and collected by the Association through the close monitoring of payments, effective communication within the income management team, the provision of advice and support to customers and by following CCG policy and procedures.

It is essential that the post holder has a good standard of education (equivalent to 5 GCSEs Grade C or above). The ability to speak Welsh is essential in this role.

For more information, and to download an application form, please visit our website.