Visitor Services Manager (West) - St Davids, Pembrokeshire

Recruiter
Anonymous
Location
United Kingdom
Salary
Competitive
Posted
14 Jan 2019
Closes
11 Feb 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Visitor Services Manager (West) - St Davids, Pembrokeshire
Full Time, 37 hours per week

Fancy relocating to beautiful Pembrokeshire?

Pembrokeshire Coast National Park is one of Britain's most iconic protected areas and the award winning Oriel y Parc visitor centre and gallery is one of our highest profile visitor facilities.

The Visitor Services Manager will;

- Lead and develop a diverse team responsible for delivering an exceptional visitor experience.
- Work in partnership with National Museum Wales to deliver a high profile annual exhibition programme.
- Deliver commercially viable and customer-focussed services that drive visitor numbers and spend.
- Develop, manage and promote a relevant and inspiring programme of activities and events which interpret the special qualities of Pembrokeshire.

The ideal candidate will have;

- Experience of operational management, gained at a senior level in a customer-focussed role within the leisure, hospitality or cultural sector(s).
- A proven track record of driving customer-focussed strategy and delivering consistent and sustainable performance improvements.
- The ability to successfully manage a team in their day-to-day operations and through the process of strategic change.
- You will ideally need the ability to engage with people in Welsh and English.

You may have experience of the following: Cultural Services Manager, Arts Development Officer, Heritage Manager, Museum Manager, Visitor Services Manager, Visitor Experience Manager, Customer Service Manager or Operations Manager.

Salary and Benefits;

Basic salary up to GBP28,221, minimum 23 days' holiday plus public holidays, local government pension scheme, flexible working arrangements, training and career development opportunities.

Relocation Package Available for the right candidate.

Welsh version:

Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr (Gorllewin) - Tyddewi, Sir Benfro
Llawn Amser, 37 awr yr wythnos

Awydd adleoli i hyfryd Sir Benfro?
Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf eiconig Prydain ac mae'r ganolfan ymwelwyr Oriel y Parc sydd wedi ennill sawl gwobr yn un o'n cyfleusterau uchaf ei broffil i ymwelwyr.

Bydd y Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr;

-Yn arwain ac yn datblygu t??m amrywiol sy'n gyfrifol am gyflwyno profiad eithriadol i ymwelwyr.
- Yn gweithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru i gyflwyno rhaglen flynyddol o arddangosfeydd uchel eu proffil.
- Yn cyflwyno gwasanaethau masnachol hyfyw ?? ffocws ar y cwsmer sy'n cynyddu nifer yr ymwelwyr a gwariant.
- Yn datblygu, rheoli a hyrwyddo rhaglen berthnasol ac ysbrydoledig o weithgareddau a digwyddiadau sy'n dehongli rhinweddau arbennig Sir Benfro.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol;

- Brofiad o reoli gweithredol, a enillwyd ar lefel uwch mewn swydd sydd ?? ffocws ar y cwsmer o fewn y sector(au) hamdden, lletygarwch neu ddiwylliannol.
- Hanes profedig o hybu strategaeth sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac o lwyddo i gyflawni gwelliannau cyson a chynaliadwy mewn perfformiad.
- Y gallu i reoli t??m yn llwyddiannus yn eu gweithrediadau beunyddiol o ddydd i ddydd a thrwy'r broses o newid strategol.
- Yn ddelfrydol bydd angen y gallu arnoch i ymgysylltu ?? phobl yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

Efallai bod gennych brofiad o'r canlynol: Rheolwr Gwasanaethau Diwylliannol, Swyddog Datblygu'r Celfyddydau, Rheolwr Treftadaeth, Rheolwr Amgueddfa, Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr, Rheolwr Profiad Ymwelwyr, Rheolwr Gwasanaethau Cwsmer neu Reolwr Gweithrediadau.

Cyflog a Buddion;

Cyflog sylfaenol hyd at GBP28,221, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, cyfleoedd hyfforddiant a datblygu gyrfa.

Mae Pecyn Adleoli ar gael i'r ymgeisydd iawn