IT IS Systems Support Officer

7 days left

Location
Llandaff, Cardiff
Salary
6A/B - £34,189 - £38,460
Posted
07 Jan 2019
Closes
28 Jan 2019
Ref
225643075
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

IT IS Systems Support Officer

Department: Library & Information Services, Information Services Division

Location: Llandaff

Grade:  6A/B

Salary: £34,189 - £38,460

Tenure: Permanent

Hours: 37                   

Role Summary:

Responsible for the technical support, administration and development of the university’s local servers, communication systems and cloud based service provisions. Carrying out configuration, pro-active monitoring, maintenance, support and development tasks, as is necessary, to ensure their effective operation and availability.

Principal Duties and Responsibilities:

Acting as the technical design architect for one or more Cardiff Metropolitan University’s systems and infrastructure services. Designing and/or conducting architectural reviews on these and advising on technical requirements and service implications.

Producing computer programs and scripts to facilitate administration and maintenance of directory services and other infrastructure service and databases.

Liaising with schools and departments in conjunction with other L&IS staff. Participating in developments and projects groups to establish and evaluate business requirements and provide advice on technical implications.

Closing Date: 12.00 GMT on 28 January 2019

For further information about this role and to apply please visit our website, by clicking apply.

 

Teitl y Swydd: Swyddog Cymorth Systemau Gwybodaeth TG  (IT IS)

Adran: Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth, Adran Gwasanaethau     Gwybodaeth

Lleoliad: Llandaf           

Graddfa: 6A/B                           

Cyflog:  £34,189 - £38,460

Deiliadaeth: Parhaol

Oriau:  37                   

Crynodeb o’r Rôl:

Yn gyfrifol am gynnig y cymorth technegol, gweinyddu a datblygu gweinyddion lleol y brifysgol, y systemau cyfathrebu a darpariaethau gwasanaeth system gwmwl. Cynnal tasgau ffurfweddiad, monitro rhagweithiol, cynnal a chadw, cymorth a datblygu, yn ôl yr angen, er mwyn sicrhau bod popeth yn gweithredu’n effeithiol ac ar gael.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Gweithredu fel pensaer dylunio technegol ar gyfer un neu fwy o systemau a gwasanaethau isadeiledd Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Cynllunio a chynnal/neu gynnal adolygiad ar y rhain a chynghori ar ofynion technegol a goblygiadau i’r gwasanaeth.

Creu rhaglenni cyfrifiadurol a sgriptiau i hwyluso gweinyddu a chynnal a chadw gwasanaethau a gwasanaeth a basau data isadeiledd eraill.

Cysylltu gydag ysgolion ac adrannau ar y cyd a staff eraill y Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth. Cymryd rhan mewn datblygiadau a grwpiau prosiectau er mwyn sefydlu a gwerthuso gofynion busnes a darparu cyngor ar y goblygiadau technegol.

Dyddiad cau: 12.00 GMT ar 28 Ionawr 2019

Am ragor o wybodaeth am y rôl hon ac i ymgeisio, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs