TRIAGE SUPPORT WORKER

Expiring today

Recruiter
GAVO
Location
Ebbw Fach North
Salary
SCP 26 – 28 £23,398 - £24,964 pa
Posted
03 Jan 2019
Closes
16 Jan 2019
Ref
225640084
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Striving to improve the lives and opportunities of our communities through partnership and collaboration

TRIAGE SUPPORT WORKER

SCP 26 – 28 £23,398 - £24,964 pa

Starting salary SCP 26 £23,398 pa

Full time (37 hours)/Based in Ebbw Fach North

Maternity cover for approximately 7 months

Communities for Work (CfW) is a Welsh Government programme supported by the European Social Fund (ESF) that aims to tackle poverty through sustainable employment by providing intensive employment mentoring and support. The programme focuses on reducing the number of 16-24 year olds who are NEET and increasing the employability of economically inactive and long term unemployed adults who have complex barriers to employment.

The Welsh Government’s Communities for Work Plus will provide the infrastructure to support the ongoing delivery of Communities for Work. It will take forward the learning from the Lift Programme, and enable Lead Delivery Bodies to enhance their employment focussed support for those, often with complex barriers, who are furthest from the labour market.

We are looking for a Triage Support Worker to provide support to the CfW team in Ebbw Fach North and act as an initial point of contact in all cases.

This role requires excellent communication skills and the ability to work as part of a team, one to one with individuals and communicate with partners including those at a strategic level. The successful candidate will need to demonstrate an understanding of what employment, training and educational support is available to be able to effectively signpost participants onto the programme. Strong organisational skills are key, along with experience in adopting, maintaining and monitoring a range of administration and financial systems and processes.

For an informal discussion, please contact Rob James on 01495 304352.

For an application pack, visit our website by clicking apply and click on Vacancies. An Enhanced DBS check is required. No CVs accepted. Applicants will only be contacted if they are successful in securing an interview.

Closing Date: Wednesday 16th January 2019 at 10.00 am

Interview Date: Week Commencing 21st January 2019

GAVO is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults

 

 

Yn ymdrechu i wella bywydau a chyfleoedd ein cymunedau drwy bartneriaeth a chydweithio

 

GWEITHIWR CYMORTH BRYSBENNU

SCP 26 - 28 £23,398 - £24,964 y flwyddyn

Cyflog yn dechrau ar SCP 26 £23,398 y flwyddyn

Amser llawn (37 awr)/Lleoliad: Gogledd Ebwy Fach

Dros Gyfnod Mamolaeth am oddeutu 7 mis

Un o raglenni Llywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw Cymunedau am Waith, ac mae’n ceisio mynd i’r afael â thlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy a darparu cymorth a mentora dwys mewn perthynas â chyflogaeth. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ostwng nifer y bobl 16-24 oed sydd heb fod mewn gwaith, cyflogaeth na hyfforddiant, ac ar gynyddu cyflogadwyedd oedolion sy’n economaidd anweithgar a di-waith yn y tymor hir ac sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.

Bydd Cymunedau am Waith a Mwy Llywodraeth Cymru yn darparu'r seilwaith i barhau i gyflwyno Cymunedau am Waith. Bydd yn rhoi hwb i'r hyn a ddysgir gan y Rhaglen Esgyn, a bydd yn galluogi Cyrff Cyflenwi Arweiniol i gynyddu’r cymorth sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth i rai sydd â rhwystrau cymhleth yn aml ac sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.

Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymorth Brysbennu i roi cymorth i’r tîm Cymunedau am Waith yng Ngogledd Ebwy Fach a bod yn berson cyswllt cychwynnol ym mhob achos.

Mae gofyn i chi gael sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i weithio fel rhan o dîm ar gyfer y swydd hon, yn ogystal â gweithio ar sail un i un gydag unigolion a chyfathrebu â phartneriaid, gan gynnwys y rhai ar lefel strategol. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos dealltwriaeth o ba gyflogaeth, hyfforddiant a chymorth addysgol sydd ar gael, er mwyn cyfeirio cyfranogwyr yn effeithiol at y rhaglen.  Mae sgiliau trefnu cadarn a phrofiad o fabwysiadu, cynnal a monitro amrywiaeth o systemau a phrosesau gweinyddu ac ariannol yn allweddol.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Rob James ar 01495 304352.

I gael pecyn ymgeisio ewch i www.gavowales.org.uk a chlicio ar ‘Vacancies’. Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 16 Ionawr 2019 am 10.00am

Dyddiad y Cyfweliad: Yr Wythnos yn Dechrau 21 Ionawr 2019

Mae GAVO wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed