Cleaner

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Northop, Mold
Salary
£8.75 per hour
Posted
20 Dec 2018
Closes
17 Jan 2019
Ref
BLUC75603
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Our Northop site are now looking for a Cleaner to join them on a permanent, part time basis for 15 hours per week. The working hours will be 6.30 am to 9.30 am, Monday to Friday.

Working as one of the College wide Facilities Team, you will assist the Head of Estates and Facilities in providing an outstanding facility for staff, students and visitors. You’ll undertake all normal aspects of the role such as; sweeping, vacuuming, cleaning surfaces, dusting, mopping, polishing and emptying waste bins. You’ll also support the College’s waste/recycling management strategy

Previous cleaning experience is not essential – all that we ask is that you have a good understanding of cleaning processes, have knowledge of Health & Safety and can plan and prioritise work effectively. You’ll have exceptional communication skills, be able to work well with others and have the ability to assess and evaluate information, reaching logical conclusions.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Closing Date: 17/01/2019

About Us

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Glanhawr

Llaneurgain

Cyflog £8.75 yr awr - (15 awr yr wythnos, 5 diwrnod yr wythnos, 06:30 - 09:30)

Parhaol, Rhan Amser

 

Rydym yn chwilio am lanhäwr i ymuno â ni ar ein safle Llaneurgain mewn swydd barhaol, ran-amser am 15 awr yr wythnos. Yr oriau gwaith fydd 6.30 am - 9.30 am, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gan weithio fel aelod o Dîm Cyfleusterau’r Coleg, byddwch yn cynorthwyo’r Pennaeth Ystadau a Chyfleusterau i ddarparu cyfleusterau rhagorol i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr. Byddwch yn cyflawni pob agwedd arferol o’r swydd fel; ysgubo, hwfro, glanhau arwynebau, dystio, mopio, sgleinio a gwagu biniau gwastraff. Byddwch hefyd yn cynorthwyo â strategaeth rheoli gwastraff/ailgylchu’r coleg.

Nid yw profiad o lanhau yn hanfodol - ond rydym yn gofyn bod gennych ddealltwriaeth drylwyr o brosesau glanhau, Iechyd a Diogelwch ac yn gallu cynllunio a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog, yn gallu cyd-weithio’n dda, ac yn gallu asesu a dadansoddi gwybodaeth gan ddod i ganlyniadau rhesymegol.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar nifer o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 17/01/2019

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais