Nursery Assistant

Location
Carmarthen
Salary
£9.20 per hour (inclusive of supplements)
Posted
09 Jan 2019
Closes
17 Jan 2019
Contract Type
Permanent

The University of Wales Trinity Saint David is advertising the following vacancies:

Nursery Assistant - Part Time (20 hours per week), Permanent (Vacancy Reference: 00920a) 

Nursery Assistant - Part Time (23 hours per week), Permanent (Vacancy Reference: 00920b) 

Nursery Assistant - Full Time (37 hours per week), Maternity cover until March 2019 (Vacancy Reference: 00920c)

Salary: £9.20 per hour (inclusive of supplements)

Gamfa Wen Nursery, Carmarthen Campus

The Gamfa Wen Nursery is a purpose built building which offers a bright, friendly, and stimulating environment for children of varied backgrounds.

It has strong links with the School of Early Childhood at the University of Wales Trinity Saint David which is renowned in Wales for its expertise.

The Gamfa Wen accepts children from 0 to 5 years old.

The focus of the Nursery Assistant post will be to provide a child-centred environment where the children are cared for in a safe, secure and happy atmosphere, where their individual needs are met and innovative methods are implemented to enhance each individual child’s development within the group setting.

- The posts are subject to a Disclosure & Barring (DBS) Check.

- The ability to communicate and work through the medium of Welsh is essential for this post.

Closing date: 17th January 2019, 5pm

Please note: in order to apply and be considered for the posts you will need to complete an application form, as CVs are only accepted as supporting documents to a completed form.

As part of any recruitment process, UWTSD collects and processes personal data relating to job applicants.

Please refer to the Job Applicant Privacy Notice, here: www.uwtsd.ac.uk/jobs/  

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hysbysebu'r swyddi isod:

Cynorthwy-ydd Meithrin - Rhan Amser (20 awr yr wythnos), Parhaol (Cyfeirnod y Swydd: 00920a)

Cynorthwy-ydd Meithrin - Rhan Amser (23 awr yr wythnos), Parhaol (Cyfeirnod y Swydd: 00920b)

Cynorthwy-ydd Meithrin - Llawn Amser (37 awr yr wythnos), Cyfnod Mamolaeth hyd Mawrth 2019 (Cyfeirnod y Swydd: 00920c)

Cyflog: £9.20 yr awr (gan gynnwys atchwanegiadau)

Meithrinfa Y Gamfa Wen, Campws Caerfyrddin

Adeiladwyd meithrinfa Y Gamfa Wen i’r pwrpas ac mae’n cynnig amgylchedd braf, cyfeillgar ac ysgogol i blant o amrywiol gefndiroedd. Mae ganddi gysylltiadau cryf ag Ysgol Plentyndod Cynnar, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n enwog ar draws Cymru am ei harbenigedd. Mae’r Gamfa Wen yn derbyn plant o 0 i 5 oed.

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp.

- Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

- Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 17 Ionawr  2019, 5yp

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swyddi bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi. Cyfeiriwch at yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, yma: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/