Recruitment Partner BLUR74618

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
£27,906 - £30,107 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
22 Nov 2018
Closes
20 Dec 2018
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

12 Month Fixed Term Contract (Maternity Cover)

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Here at Coleg Cambria, a brand new position has become available for a Recruitment Partner to join us at our Deeside campus.

The Recruitment Partner will take responsibility for the delivery of an efficient and cost effective direct sourcing approach for all positions, constantly pushing the boundaries with sourcing channels and techniques to ensure successful hires for Coleg Cambria. Using your successful track record of delivering quality candidates, you will assist in driving improvements in time to fill and quality of hire, whilst regularly reviewing recruitment performance against KPI’s and SLA’s.

As the initial point of contact for all candidate applications, you will manage all open roles, ensuring good communication with all key stakeholders. You will build talent pipelines for our pro-active candidate generation campaigns and professionally position Coleg Cambria to ensure interest and engagement with perspective candidates.

So if you have proven recruitment experience which includes engagement and attraction techniques of hard to fill roles, then we want to hear from you!

We’re looking for a pro-active and self-motivated individual who can demonstrate the ability to work autonomously and make decisions quickly and independently. You’ll be a logical thinker with excellent communication skills and have the ability to partner effectively with internal stakeholders including senior management. Those who are CIPD qualified will be of distinct advantage, however, this is by no means essential.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 20th December 2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Partner Recriwtio

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £27,906 - £30,107 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Contract Tymor Sefydlog 12 Mis (Clawr Mamolaeth)

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym swydd newydd ar gael ar gyfer Partner Recriwtio, i ymuno â ni ar ein safle Glannau Dyfrdwy.

Bydd y Partner Recriwtio llwyr gyfrifol am ddarparu dull recriwtio effeithlon a chost effeithiol ar gyfer holl swyddi’r coleg, gan barhau i wthio’r ffiniau gyda ffynonellau a thechnegau recriwtio er mwyn sicrhau penodiadau llwyddiannus i Goleg Cambria. Gyda chefndir a phrofiad llwyddiannus o gyflwyno ymgeiswyr ansawdd uchel, byddwch yn cynorthwyo â hyrwyddo gwelliannau mewn pryd i lenwi swyddi ac ansawdd y cyflogi, yn ogystal ag adolygu perfformiad recriwtio yn erbyn Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPI) a Chytundeb Lefel Gwasanaeth (SLA) yn rheolaidd.

Fel yr unigolyn pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymgeisydd, byddwch yn rheoli pob swydd agored gan sicrhau cyfathrebu da gyda’r holl rhanddeiliaid allweddol. Byddwch yn llunio ffrydiau talent at gyfer ein hymgyrchoedd cynhyrchu rhagweithiol a sefydlu Coleg Cambria yn broffesiynol i sicrhau diddordeb ac ymgysylltiad gan ddarpar ymgeiswyr.

Felly, os oes gennych brofiad recriwtio sy’n cynnwys technegau ymgysylltu a denu ymgeiswyr at swyddi sy’n anodd eu llenwi, yna hoffem glywed gennych chi!

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol a hunangymhellol sy’n gallu arddangos y gallu i weithio’n ymreolus, ac yn gallu gwneud penderfyniadau yn gyflym ac yn annibynnol. Byddwch yn meddwl yn rhesymegol, a bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog a’r gallu i feithrin partneriaethau effeithiol gyda rhanddeiliaid mewnol, gan gynnwys yr uwch reolwyr. Byddai’n fantais fawr i chi petai gennych gymhwyster CIPD, ond nid yw hynny’n hanfodol.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 20 Rhagfyr 2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Apply for Recruitment Partner BLUR74618

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document or cover letter must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

Marketing Communication

We'd love to send you information about Jobs and Services from Fish4.co.uk by email.

All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.


When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.