Appointment Panel Members

Location
Wales
Salary
£300 per day
Posted
29 Oct 2018
Closes
26 Nov 2018
Ref
225585269
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Appointment Panel Members

Panel Members £300 per day, twenty five days per year.

Seeking a Chair and seven Panel members to form the newly established Independent Welsh Pay Review Body for Teachers’ Pay and Conditions in Wales.

The Independent Welsh Pay Review Body will be responsible for making recommendations to the Government on the pay and conditions of school teachers in Wales.

The Independent Welsh Pay Review Body will assess evidence from key stakeholders representing schools and the teacher workforce in Wales, playing a critical role in providing constructive strategic challenge, support, direction and understanding of issues facing schools in Wales.

This position will provide an influential and intellectually stimulating challenge for the right individual, who will contribute to the recruitment, retention and motivation of an effective teacher workforce. As a member of the Independent Welsh Pay Review Body you will bring your own expertise, alongside a high degree of analytical ability, strong communication skills and, ideally, an appreciation of public sector reward issues.

Meetings are likely to be conducted across suitable meetings rooms at Welsh Government building locations.

It is the policy of the Welsh Government to promote and integrate equality of opportunity into all aspects of its business including appointments to public bodies.  Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, sex, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy and maternity. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.

The closing date for receipt of applications is Monday 26th November 2018.  Application forms received after this date will not be considered.  It is expected that interviews will be held the weeks commencing 21st & 28th January 2019 (following sift).

 

Penodi Aelodau'r Panel

Cyflog: Cadeirydd - £350 y diwrnod, tri deg pump diwrnod y flwyddyn

Aelodau'r Panel - £300 y diwrnod, dau ddeg pump diwrnod y flwyddyn

Yn chwilio am Gadeirydd a saith Aelod o'r Panel i ffurfio'r Corff Annibynnol Newydd i Gymru i adolygu cyflog ac amodau athrawon yng Nghymru.

Bydd y Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol yn gyfrifol am gyflwyno argymhellion i'r Llywodraeth ar gyflog ac amodau athrawon ysgol yng Nghymru.

Bydd y Corff Adolygu Cyflogau annibynnol yn asesu tystiolaeth o rhanddeiliaid allweddol sy’n cynrychioli ysgolion a’r gweithlu athrawon yng Nghymru, gan chwarae rôl hollbwysig o ran herio, cefnogi, cyfeirio a dealltwriaeth o’r heriau y mae ysgolion yng Nghymru yn eu hwynebu.

Bydd y swydd hon yn her ddeallusol a dylanwadol i'r unigolyn iawn, a fydd yn cyfrannu at y broses o recriwtio, cadw ac ysgogi gweithlu addysgu effeithiol. Fel aelod o'r Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol, byddwch yn dod â'ch arbenigedd eich hun, ynghyd â lefel uchel o allu dadansoddol a sgiliau cyfathrebu cryf a hefyd, yn ddelfrydol, gwerthfawrogiad o faterion gwobrwyo yn y sector cyhoeddus.

Mae'r cyfarfodydd yn debygol  o gael eu cynnal mewn gwahanol ystafelloedd addas yn adeiladau Llywodraeth Cymru.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp a sicrheir na chaiff unrhyw ymgeisydd sy'n gymwys i wneud cais am swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a chaiff y penodiadau eu gwneud ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Llun 26ain Tachwedd 2018. Ni chaiff ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried. Rhagwelir y bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yn ystod yr wythnosau yn dechrau 21ain a 28ain Ionawr 2019 (ar ôl y sifft).

More searches like this