Lecturer in Technical Construction (Higher Education)

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham, Wrexham (Wrecsam)
Salary
£22,829 - £38,629 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
10 Oct 2018
Closes
07 Nov 2018
Ref
BLUL72628
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Are you a creative, innovative and imaginative individual who is open and responsive to the needs of others? Are you self-confident and can display energy and enthusiasm in the learning environment?

If so, we want to hear from you!

Here at our Bersham Road campus, we are looking for a Lecturer in Technical Construction (Higher Education) to join us.

Within the role, you will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students work, liaise with awarding bodies and exam invigilation as required. Providing educational guidance, support and counselling for all students, you will complete and produce the agreed deadlines documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and students reports, and participate in the marketing, planning, assessment and evaluation of course provision.

We’re looking for an individual who is qualified to Degree Level (or equivalent Level 6 qualification) in a relevant specialist subject area and who holds a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407. Able to identify, interpret and apply specific knowledge to practice, you will be able to assess the outcomes of learning and learner achievements whilst recognising and making students aware of their strengths and development needs. We’d also like you to demonstrate an understanding of the current developments within your own specialist area and have an awareness of the importance of quality standards within teaching.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

About Us

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Closing Date: 24/10/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd Adeiladu Technegol (Addysg Uwch)
Wrecsam
Cyflog £22,829 - £38,629 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Ydych chi’n greadigol, arloesol ac yn llawn dychymyg? Ydych chi’n unigolyn ag ymagwedd agored ac yn ymatebol i anghenion eraill? Ydych chi’n unigolyn hunan-hyderus sy’n dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu?

Os felly, hoffem glywed gennych chi!

Yma ar safle Ffordd y Bers, rydym yn chwilio am Ddarlithydd Adeiladu Technegol (Addysg Uwch) i ymuno â ni.

Yn y swydd hon, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Byddwch yn rhoi arweiniad, cymorth a chyngor addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn cwblhau a chynhyrchu dogfennau i derfynau amser y cytunwyd arnynt fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, ac adroddiadau myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cymryd rhan wrth farchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau.

Rydym yn chwilio am unigolion gyda chymwysterau lefel gradd (neu gymhwyster cyfwerth â Lefel 6) mewn maes pwnc arbenigol perthnasol, yn ogystal â chymhwyster dysgu fel Tystysgrif Dysgu, TAR neu C&G 7407. Byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w chyflwyno ac yn gallu asesu deilliannau’r dysgu a chyflawniadau’r dysgwyr. Byddwch hefyd yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu myfyrwyr, a rhoi gwybod iddynt amdanynt. Hoffem hefyd eich bod yn gallu dangos dealltwriaeth o’r datblygiadau cyfredol o fewn eich maes arbenigol eich hun, a byddwch yn ymwybodol o bwysigrwydd safonau ansawdd addysgu.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar nifer o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Dyddiad Cau: 24/10/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Apply for Lecturer in Technical Construction (Higher Education)

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

Marketing Communication

We'd love to send you information about Jobs and Services from Fish4.co.uk by email.

All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.


When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.