The Open University*

Communications Assistant

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£22,659 - £25,482
Posted
09 Oct 2018
Closes
18 Oct 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£22,659 - £25,482 Cyf: 15220

Lleolir yng Nghaerdydd

Rydym yn chwilio am gyfathrebwr proffesiynol brwdfrydig a chreadigol i ymuno â'n tîm dynamig yng Nghymru. Yn hunan-ddechreuwr sy'n llawn cymhelliant, byddwch yn ffynnu ar amrywiaeth ac yn mwynhau dysgu pethau newydd. Bydd gennych chi ddawn siarad dda a'r ddawn i greu cynnwys ysgrifenedig a gweledol cymhellol ar gyfer cynulleidfa amrywiol. Yn hyblyg ac yn drefnus, bydd angen i chi ddangos llygad craff am fanylder. Byddwch yn rhagweithiol yn eich dulliau, yn medru cyflawni sawl tasg ar yr un pryd ac yn mwynhau'r her o gydbwyso blaenoriaethau cyfnewidiol a galwadau newydd.

Byddwch yn cynorthwyo prosiectau proffil uchel ar gyfer Y Brifysgol Agored yng Nghymru - fel digwyddiadau mawr yn ymwneud â'r cyhoedd, a bydd y gwaith yn amrywiol, heriol a diddorol. Byddwch yn chwaraewr tîm, a bydd gennych chi'r gallu i feithrin cydberthnasau gwaith cadarnhaol gyda chydweithwyr ar draws y sefydliad (Gan gynnwys ein Prif Swyddfa yn Milton Keynes a'r swyddfeydd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon).

Bydd angen i chi gael profiad o weithio mewn amgylchedd cyfathrebu neu faterion cyhoeddus, yn ogystal â golygu gwefannau a/neu weithio gyda'r cyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn deall Cymru a'r cyfryngau.

Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg, neu barodrwydd i gael gwersi Cymraeg, a byddai profiad o weithio mewn amgylchedd dwyieithog yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

I gael gwybodaeth fanwl am sut i wneud cais, ewch i http://www.open.ac.uk/about/employment/vacancies/communications-assistant-15220, anfonwch e-bost i human-resources-opportunities@open.ac.uk neu ysgrifennwch at Y Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Heol y Tolldy, Caerdydd, CF10 1AP gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod perthnasol.

Dyddiad cau: Hanner dydd 18 Hydref 2018

Dyddiad cyfweld: I'w gadarnhau

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

 

Communications Assistant

The Open University in Wales

£22,659 to £25,482 Ref: 15220

Based in Cardiff

We are looking for an enthusiastic and creative communications professional to join our dynamic team in Wales. A highly motivated self starter, you will thrive on variety and enjoy learning new things. You’ll have a real way with words and a flair for producing compelling written and visual content for a diverse audience. Flexible and organised, you’ll need to demonstrate a keen eye for detail. Proactive in your approach you’ll be adept at multi-tasking and relish the challenge of balancing shifting priorities and new demands.

You’ll be supporting high-profile projects for The Open University in Wales – such as large public facing events, and the work will be varied, challenging and interesting. A true team player, you’ll have the ability to build positive working relationships with colleagues across the organisation (Including our Head Office in Milton Keynes and the nation offices in Scotland and Northern Ireland).

You’ll need to have experience of working in a communications or public affairs environment, as well as editing websites and/or working with social media. You’ll understand Wales and the media.

The ability to communicate through the medium of Welsh, or a willingness to undertake Welsh language tuition, and experience of working in a bilingual environment would be desirable though not essential.

For detailed information and how to apply go to http://www.open.ac.uk/about/employment/vacancies/communications-assistant-15220, email human-resources-opportunities@open.ac.uk  or write to The Open University in Wales, 18 Custom House Street, Cardiff, CF10 1AP quoting the relevant reference number.

Closing date: 12 noon 18 October 2018

Interview date: TBC

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.