Facilities Apprentice

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside
Salary
Salary £8,102.55 - £15,105.47 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
04 Oct 2018
Closes
01 Nov 2018
Ref
BLUE72345
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Do you hold 5 GCSE’s (or equivalent) including Maths and English at grade C or above? Are you willing and eager to gain further qualifications such as an NVQ and First Aid qualification? If so, we want to hear from you!

Here at Coleg Cambria, an exciting opportunity has become available for an Facilities Apprentice to join us.

As one of our Apprentices’, you will work to obtain the skills, knowledge and experience to work successfully within an estates environment; carrying out a range of facilities and support services which include moving of furniture, locking and unlocking of premises and portering and mail services. You will also support our existing estates team and the College cleaning and grounds staff, growing into a valued member of the team.

So if you are looking to take the first steps into a facilities and estates career, this is the perfect opportunity for you!

All that we ask is that are a strong team player, have well developed ICT skills and hold a full UK driving licence.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

About Us

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Closing Date: 01/11/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Prentis Cyfleusterau
Glannau Dyfrdwy 
Cyflog £8,102.55 - £15,105.47 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Oes gennych chi 5 TGAU gradd C neu uwch (neu gymwysterau cyfwerth) gan gynnwys Mathemateg a Saesneg? Ydych chi’n barod ac yn awyddus i ennill cymwysterau ychwanegol fel NVQ neu gymhwyster Cymorth Cyntaf? Os felly, hoffem glywed gennych chi!

Mae gennym gyfle cyffrous i Brentis cyfleusterau ymuno â ni yma yng Ngholeg Cambria.

Fel un o’n prentisiaid, byddwch yn gweithio i feithrin y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i weithio’n llwyddiannus mewn amgylchedd ystadau; darparu ystod o wasanaethau cyfleusterau a chymorth a fyddai’n gallu cynnwys symud dodrefn, cloi a datgloi adeiladau, a gwasanaethau cludo a phost. Byddwch hefyd yn cynorthwyo ein tîm ystadau presennol, a staff glanhau a thiroedd y coleg, gan ddod yn aelod gwerthfawr o’r tîm.

Felly, dyma’r cyfle perffaith i chi os ydych chi’n dymuno dechrau ar eich gyrfa ym myd cyfleusterau ac ystadau!

Y cyfan rydym yn gofyn amdano yw eich bod chi’n aelod cadarn o dîm, a bod gennych sgiliau TGCh da a thrwydded lawn a dilys y DU.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn gynnig: cynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer rhagor!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Dyddiad Cau: 01/11/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.