Lecturer – Animal Care BLUL72106

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Northop, Mold
Salary
£20.40 - £34.52 per hour (includes holiday pay)
Posted
01 Oct 2018
Closes
29 Oct 2018
Contract Type
Contract

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

We’re now looking to appoint a Lecturer in Animal Care to join us on a casual, hourly basis.

Within the role, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. In your role as personal tutor, you will also be providing invaluable educational support and guidance for students and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis documentation and student reports.

The successful candidate will hold a Level 4 qualification in Animal Care and a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these within a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, particularly PowerPoint, and are able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date:  15/10/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd – Gofal Anifeiliaid

Llaneurgain

Cyflog £20.40 - £34.52 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Swydd achlysurol, a delir fesul awr

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Gofal Anifeiliaid i ymuno â ni mewn swydd achlysurol, a delir fesul awr.

Yn y swydd hon, byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y gofyn. Yn eich gwaith fel tiwtor personol, byddwch yn rhoi cymorth ac arweiniad addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr, a chysylltu â rhieni yn ôl yr angen. Rhaid i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau a gytunwyd arnynt fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Lefel 4 mewn Gofal Anifeiliaid a chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi a sut y byddwch yn sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau hyn. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu. 

Yn ogystal â hynny, mae’n hanfodol eich bod yn gallu defnyddio MS Office, yn enwedig PowerPoint, ac yn gallu llywio’r Rhyngrwyd a’r Mewnrwydi. Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 15/10/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.