IT IS Systems Team Manager

Location
Llandaff, Cardiff
Salary
£42,685 - £43,685
Posted
21 Sep 2018
Closes
03 Oct 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Title:                  IT IS Systems Team Manager

Post Number:         SI014XX

Department:           Library & Information Services, Information Services Division                      

Location:                  Llandaff                          

Grade:                       7B                  

Salary:                       £42,685 - £43,685

Tenure:                     Permanent

Hours:                       37                   

Accountable to:      IT Infrastructure Services Manager         

Accountable for:     Systems Team Staff

Role Summary:

The post will be responsible to the IT Infrastructure Services Manager for the support and development of systems related to the provision of network services. Particularly, the post holder will be expected to lead specific developments in line with the Cardiff Metropolitan University’s business requirements and server and storage strategies that require a high degree of co-ordination, technical involvement and expertise.

Principal Duties and Responsibilities:

  • Provide leadership, coaching and mentoring to motivate, support, co-ordinate and prioritise the development and operational work of the Systems team.
  • Be the escalation point for server and storage infrastructure related issues.
  • Following Cardiff Met’s project management guidelines, responsible for managing and reporting on IT related projects and developments.
  • Build and maintain positive individual and team working relationships both internal and external to Cardiff Met.

 

Closing Date: 03 October 2018

For further information about this role and to apply please visit: 

 

 

Teitl y Swydd:         Rheolwr Tîm Systemau TG SG (IT IS)

Rhif y Swydd:          SI014XX

Adran:                       Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth, Adran Gwasanaethau Gwybodaeth                       

Lleoliad:                    Llandaf                            

Graddfa:                    7B                  

Cyflog:                      £42,685 - £43,685

Deiliadaeth:              Parhaol

Oriau:                         37                   

Yn atebol i:               Reolwr Gwasanaethau Is-adeiledd TG   

Yn atebol am:          Staff Tîm Systemau

Crynodeb o’r Rôl:

Bydd deiliad y swydd yn atebol i Reolwr Gwasanaethau Is-adeiledd TG ac yn gyfrifol am y cymorth a datblygiad y systemau o ran darparu gwasanaethau rhwydwaith. Yn arbennig, bydd disgwyl i ddeiliad y swydd arwain datblygiadau penodol yn unol â gofynion busnes Prifysgol Metropolitan Caerdydd a strategaethau gweinydd a storio sy’n gofyn am lefel uchel o gydgysylltu, ymglymiad technegol ac arbenigedd.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

  • Darparu arweinyddiaeth, hyfforddiant a mentora er mwyn ysgogi, cynorthwyo, cydlynu a blaenoriaethu gwaith datblygu a gweithredu’r tîm Systemau.
  • Bod y pwynt uwchgyfeirio ar gyfer problemau o ran y gweinydd a’r is-adeiledd storio.
  • Gan ddilyn canllawiau rheoli prosiect Met Caerdydd, bod yn gyfrifol am reoli a riportio ar brosiectau a datblygiadau perthnasol i TG.
  • Adeiladu a chynnal perthynas waith gadarnhaol tîm ac unigolion yn fewnol ac allanol i Met Caerdydd.

 

Dyddiad Cau: 03 Hydref 2018

Am ragor o wybodaeth am y swydd yma ac i wneud cais, ewch i: