Administrative Assistant (Maternity Cover)

Location
Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£18000 per annum
Posted
19 Sep 2018
Closes
17 Oct 2018
Ref
AAMC1118
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking an Administrative Assistant, who will work under the supervision of the Senior Administrator and liaise with the Senior Responsible officer on the administrative matters of the STEMCymru II operation and EESW Ltd, initially on a fixed term contract from November 2018 to 31st March 2019.  There may be a possibility of extension until 30th June 2019 (depending on funding)

As an Administrative Assistant, you will be responsible for providing general administration for the company and office administration services to the members of the business to ensure the smooth running of their operations.

You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.

The hours of work will be 37.5 hours per week, Monday to Friday and will be based at the Waterton Centre, Bridgend.  Travel across Wales may be required as part of this role and your own transport is essential.  The salary for this position will be £18,000 per annum (pro-rata), with an allowance of 28 days’ holiday (including bank holidays, pro-rata).

To download the Job Description, Application Form, Equal Opportunities Monitoring Form and Job Applicant Privacy notice please visit http://www.stemcymru.org.uk/resources/.  

Please send the completed application and equal opportunities forms and a copy of your CV to admin@eesw.org.uk by midday on Wednesday 17th October 2018.  Please note, applications will not be accepted unless the documentation is complete and the declaration on the application form signed.

Interviews will be held week commencing 22nd October 2018.

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh European Funding Office, for the STEMCymru II Project (80726) and the National Science Academy through the Welsh Government.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cynorthwyydd Gweinyddol (Absenoldeb Mamolaeth)

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol, a fydd yn gweithio o dan oruchwyliaeth yr Uwch Swyddog Gweinyddol ac yn cydweithio â’r Uwch Swyddog Cyfrifol ar faterion gweinyddol gwaith STEM Cymru II ac EESW Ltd, ar gontract tymor penodol o fis Tachwedd 2018 tan 31 Mawrth 2019. Efallai y bydd y swydd yn cael ei hymestyn tan 30 Mehefin 2019 (yn dibynnu ar gyllid).

Fel Cynorthwyydd Gweinyddol byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol cyffredinol i’r cwmni a gwasanaethau gweinyddu swyddfa i aelodau’r busnes i sicrhau eu bod yn gallu gwneud eu gwaith yn ddidrafferth.

Dylech ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn ymgeisio am y swydd hon.

Yr oriau gwaith yw 37.5 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae’r swydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd gofyn i chi deithio ledled Cymru fel rhan o’r swydd hon ac mae’n rhaid i chi gael eich cerbyd eich hun. Y cyflog yw £18,000 y flwyddyn (pro-rata) gyda lwfans o 28 diwrnod o wyliau (yn cynnwys gwyliau’r banc, pro-rata).

I lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd, Ffurflen Gais, Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd am Swydd ewch i http://www.stemcymru.org.uk/resources/.  

Anfonwch y ffurflen gais a’r ffurflen cyfle cyfartal a chopi o’ch CV i admin@eesw.org.uk erbyn dydd Mercher 17 Hydref 2018 am hanner dydd.  Noder, ni dderbynnir ceisiadau oni bai bod y dogfennau wedi’u cwblhau a’r datganiad ar y ffurflen gais wedi’i lofnodi.

Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 22 Hydref 2018/

Mae’r swydd hon yn cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol drwy Lywodraeth Cymru.