Business Adviser (Growth)

Location
Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
Up to £35,000 per annum
Posted
18 Sep 2018
Closes
16 Oct 2018
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Business Adviser (Growth)

Salary: Up to £35,000 per annum

Location: South Wales (Bridgend)

Hours: 37.5 hours per week

Business Advisers form key elements for Business Wales service that provides first class business support to Welsh SMEs on behalf of the Welsh Government, funded by the European Regional Development Fund and delivered by Growth Partnership Wales (GPW), a partnership of Business in Focus, Antur Teifi and Peninsula Enterprise (PE).

Business Advisers will work with “Growth” businesses to assist in their development to overcome specific barriers they are experiencing either as “Start ups” or if they are already trading. It is essential for the successful candidate to have knowledge of complex business plans, have run their own business or managed at a senior level. Business Advisers will work directly with clients on a 1-2-1 basis to identify key issues that they can assist the client with either directly or through support of their private and public networks.

Some of the key attributes that the Business Adviser will possess are:

 • Ability to utilize experience and knowledge to identify barriers to growth
 • Can deliver or assist in workshops and seminars that will assist growth businesses develop their knowledge and skills
 • Project plan specific support for clients in a timely and relevant manner
 • Strong ability to interact effectively with people at all levels
 • A driving licence and use of own vehicle is essential for this position.

As well as an engaging workload Business in Focus also offer the below benefits:

Benefits:

 • Salary up to £35,000 per annum
 • 25 days annual leave plus bank holidays (increased annual leave entitlement annually after every two completed years of service, this is capped at 30 days)
 • 6% non-contributory pension scheme
 • Flexible modern working practices such as TOIL, 6 late starts or early finishes per annum (worth 2 hours each)
 • Free tea and coffee
 • Dress down Fridays
 • Childcare vouchers
 • Company mobile and laptop
 • Company outings such as team away day and Christmas party

After successful completion of probation period:

 • Income protection
 • Employee assistance programme
 • Death in service

Click apply to visit our website to apply for this role.

 

Ymgynghorydd Busnes (Twf)

Cyflog: Hyd at £35,000 y flwyddyn

Lleoliad: De Cymru (Pen-y-Bont ar Ogwr)

Oriau: 37.5 awr yr wythnos

Mae Ymgynghorwyr Busnes yn elfennau allweddol ar gyfer gwasanaeth Busnes Cymru sy’n darparu cymorth busnes o’r radd flaenaf i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac sy’n cael ei ddarparu gan Partneriaeth Twf Cymru (GPW), partneriaeth rhwng Business in Focus, Antur Teifi a Peninsula Enterprise (PE).

Bydd Ymgynghorwyr Busnes yn gweithio gyda busnesau “Twf” er mwyn eu cynorthwyo i ddatblygu ar gyfer goresgyn rhwystrau penodol y maen nhw’n eu profi fel “Busnes Newydd” neu os ydynt yn masnachu yn barod. Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn adnabod cynlluniau busnes cymhleth, wedi rhedeg busnes ei hun neu wedi rheoli busnes mewn rôl uwch. Bydd Ymgynghorwyr Busnes yn gweithio’n uniongyrchol gyda chwsmeriaid, mewn sefyllfaeodd un i un, er mwyn adnabod materion allweddol byddynt yn gallu helpu’r cwsmer gyda, un ai yn uniongyrchol neu trwy ddarparu cymorth trwy eu rhwydweithiau preifat neu cyhoeddus.

Bydd angen i’r Ymgynghorydd Busnes feddu ar y nodweddion allweddol canlynol:

 • Y gallu i ddefnyddio profiad a gwybodaeth i adnabod rhwystrau i dwf
 • Gallu cyflwyno neu gynorthwyo mewn gweithdai a seminararu i gynorthwyo busnesau twf i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau
 • Gallu cynllunio prosiect cymorth sbesifig ar gyfer cwsmeriaid mewn ffordd amserol a pherthnasol
 • Medr cryf i rhyngweithio’n effeithiol â phobl ar bob lefel
 • Mae trwydded yrru a’r defnydd o gerbyd eich hun yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Yn ogystal â llwyth gwaith diddorol, mae Business in Focus yn cynnig y buddion a nodir isod:

Buddion:

 • Cyflog hyd at £35,000 y flwyddyn
 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau banc (bydd yr hawl i wyliau blynyddol yn cynyddu’n flynyddol wedi pob dwy flynedd o wasanaeth a gwblheir, hyd at uchafswm o 30 diwrnod)
 • Cynllun pensiwn anghyfrannol 6%
 • Ymarferion gweithio cyfoes hyblyg tebyg i TOIL, 6 cychwyn hwyr neu gorffeniad cynnar y flwyddyn (gwerth 2 awr yr un)
 • Te a choffi am ddim
 • Gwisgio’n anffurfiol bob dydd Gwener
 • Talebau gofal plant
 • Ffôn symudol a glinidaur y cwmni
 • Gweithgareddau a drefnir gan y cwmni megis diwrnod i ffwrdd y tîm a’r parti Nadolig

Ar ôl cwblhau’r cyfnod prawf llwyddiannus:

 • Gwarchod incwm
 • Rhaglen cynorthwyo gweithwyr
 • Marwolaeth yn y swydd

Cliciwch yma i wneud cais am y swydd.

More searches like this