Clerical Officer

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
Grade 4: £19,305 - £21,585 p.a. pro rata
Posted
20 Sep 2018
Closes
08 Oct 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

BANGOR UNIVERSITY

Clerical Officer (Fixed term – P/T 14.5hrs p.w.)
(Ref: BU01712)
Grade 4: £19,305 - £21,585 p.a. pro rata

We are looking for a committed and effective administrator to service the clerical, administrative and financial requirements of an important University wide project focussed on the societal and economic impacts of social sciences research.

The work will involve a wide range of tasks including responsibility for basic budget management and transactional work using the University's accounting system and Excel. 

The successful candidate will be educated to GCSE level, NVQ level II (or equivalent) in an appropriate subject or possess equivalent experience.

The post is fixed-term (available until 31/3/2019, though there may be the possibility of extension). The ability to communicate in Welsh is essential for this post. 

Informal enquiries can be made by contacting Dr Garry  Reid, tel: (01248) 382602, e-mail: g.reid@bangor.ac.uk.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865. 

Closing date for applications: 8 October, 2018. 

Committed To Equal Opportunities

 

PRIFYSGOL BANGOR

3 SWYDD YN Y GWASANAETHAU CYLLID AC YMCHWIL

Disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus am bob un o'r 3 swydd dechrau mor fuan â phosib. Am fwy o wybodaeth am yr holl swyddi ewch i https://jobs.bangor.ac.uk/.

Swyddog Clercyddol (Cyfnod penodol - rhan-amser 14.5 awr yr wythnos) (Cyf: BU01712) 
Gradd 4: £19,305 - £21,585 p.a. pro rata 

Rydym yn chwilio am weinyddwr ymroddedig ac effeithiol i roi'r gefnogaeth glercyddol, weinyddol ac ariannol sydd ei hangen i broject pwysig ar draws y Brifysgol, sy'n canolbwyntio ar effeithiau cymdeithasol ac economaidd ymchwil ym maes gwyddorau cymdeithas. 

Bydd y swydd yn cynnwys ystod eang o dasgau, yn cynnwys bod yn gyfrifol am reoli cyllideb y project yn sylfaenol a gwaith trafodol gan ddefnyddio system gyfrifyddu'r Brifysgol ac Excel.  

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus addysg i lefel TGAU, NVQ Lefel II (neu gyfwerth) mewn pwnc priodol, neu brofiad sy’n cyfateb i hynny.

Swydd am gyfnod penodol yw hon (ar gael tan 31/3/2019, er fod posibilrwydd y ceir estyniad i'r cyfnod).  Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gellwch wneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â Dr Garry Reid, ffôn:  (01248) 382602, e-bost: g.reid@bangor.ac.uk.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Fodd bynnag, os bydd rhywun yn cael trafferth defnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865. 

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 8 Hydref 2018.  

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal