Assessor – Hairdressing

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
£25,139 - £28,331 per annum, based on a salary assessment and relevant experience
Posted
17 Sep 2018
Closes
15 Oct 2018
Ref
BLUA71377
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Permanent, Part Time (81.92%)

Are you passionate about what you do and looking for a role where you can share your skills and industry knowledge with others? Are you keen to join an organisation that invests heavily in their people and can offer an extensive range of opportunities for continuous professional development?

If so, then this could be the perfect opportunity for you!

Here at Coleg Cambria, we are now looking for an Assessor in Hairdressing to assess the full range of NVQ’s at Level 1, 2 and 3.

Enrolling students on appropriate courses and providing coaching, mentoring and learning opportunities, you will be responsible for monitoring students’ progress towards qualifications, giving them constructive feedback and helping them to create a portfolio of evidence.

All that we ask is that you have knowledge/experience of coaching for sector competitions and have excellent experience of successfully managing a commercial hairdressing salon, as well as holding a professionally relevant qualification at level 3 at a minimum and possess an Assessor qualification.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Due to the nature of the role you will need to have access to your own transport.

About Us

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Closing Date: 01/10/2018

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Asesydd - Trin gwallt

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Parhaol, Rhan-amser (81.92%)

Ydych chi’n angerddol am eich gwaith ac yn chwilio am swydd lle gallwch chi rannu eich sgiliau a’ch gwybodaeth am y diwydiant gydag eraill? Ydych chi’n awyddus i ymuno â sefydliad sy’n buddsoddi’n helaeth yn ei weithwyr, ac sy’n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus?

Os felly, gallai’r swydd hon fod yn gyfle perffaith i chi!

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Asesydd Trin gwallt i asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefel 1, 2 a 3.

Gan gofrestru myfyrwyr ar gyrsiau addas, eu hannog, eu mentora a darparu cyfleoedd dysgu iddynt, byddwch yn gyfrifol am fonitro eu cynnydd tuag at ennill eu cymwysterau gan gynnig adborth adeiladol a’u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

Cwbl rydym yn gofyn ydi bod gennych chi wybodaeth/brofiad o hyfforddi ar gyfer cystadlaethau yn y sector a chyda phrofiad rhagorol o reoli salon trin gwallt masnachol yn llwyddiannus, hefyd bydd gennych chi gymhwyster proffesiynol perthnasol ar o leiaf lefel 3 a chymhwyster Asesydd.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar nifer o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, gostyngiad ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Oherwydd natur y swydd hon, bydd angen cludiant eich hun arnoch.  

Amdanom ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Dyddiad Cau: 01/10/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais